Tiina Petänen

Tiina Petänen: Vad är nytt i septemberutlysningen 2021?

9.6.2021

Under de tre föregående ansökningsomgångarna gjorde vi stora ändringar i ansökningsprocessen. Nu i höst kommer inga omfattande reformer – närmast bara lite finslipning.

Varje år efter septemberutlysningen ber vi de sökande om respons på utlysningen. Dessutom samlar vi in respons från de internationella bedömarna och våra beslutsfattare. Utifrån responsen kan vi ytterligare förbättra utlysningstexterna, rådgivningen och anvisningarna samt e-tjänsten (SARA). Under de tre föregående ansökningsomgångarna gjorde vi stora ändringar i anslutning till ansökningsprocessen. Vi har exempelvis gjort utlysningstexterna helt till webbsidor och samlat ansökningsanvisningarna i en enda alfabetisk lista. Nu i höst kommer inga omfattande reformer – närmast bara lite finslipning.

Utlysningarna öppnar i augusti och stänger stegvis i slutet av september

Ansökningstiden har förlängts. Utlysningarna öppnar i regel den 11 augusti 2021. Utlysningen av Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt öppnar den 25 augusti. Utlysningarna i fråga om bidragsformerna för enskilda forskare (anställning som forskardoktor, akademiforskare och klinisk forskare samt finansiering för internationell forskarrörlighet) stänger den 22 september. Utlysningen av akademiprojektsbidrag och UKM:s understöd för idrottsvetenskapliga understöd stänger en vecka senare, den 29 september.

Målet med stegvisa ansökningstider är att minska belastningen på e-tjänsten (SARA) under de sista dagarna.

Forskningsplanen ifylls på blanketten i e-tjänsten

Forskningsplanen ifylls på en skild flik i e-tjänsten. Vi håller för närvarande på att slutföra en ny WYSIWYG-editor för forskningsplanen. Vi hoppas att editorn kommer att kunna användas i höstens utlysning 2021.

Det finns inte längre separata textfält, utan texten kan skrivas på en sida där forskningsplanens rubriker finns färdiga. På så vis är det också lätt att följa med sidbrytningar och antalet sidor. Du behöver alltså inte bifoga en skild pdf-bilaga. Vi har också gjort en Word-mall som du kan använda som skrivhjälp.

Från mellanrapport till progressrapport

Vi fick respons från sökandena om den förra septemberutlysningen att mellanrapporten var för tung att skriva vid sidan av ansökan. Därför övergår vi nu till en lättare progressrapport. E-tjänsten visar automatiskt sökandens projekt som ska rapporteras. I den korta progressrapporten (högst 1 500 tecken/projekt) ska du beskriva projektets framsteg och eventuella samband med den nya finansiering som söks. Du behöver inte göra en progressrapport om du är ansvarig person för ett akademibidrag där mottagaren är en organisation

Viktigaste publikationer och övriga resultat stöder ansvarsfull forskarutvärdering

Utöver de publikationer som är viktigast med tanke på projektet kan sökanden i fortsättningen också anmäla andra forskningsresultat. Sökanden ska också motivera valen; det stöder bedömningen. I fråga om konsortieansökan meddelar konsortieledaren uppgifterna om hela projektet.

Samarbetsbrev = inbjudningsbrev + samarbetsförbindelse

Forskningssamarbetet har förändrats under det gångna året. Samarbetet kan vara mångsidigt; det kan t.ex. omfatta forskarbesök, användning av digitalt material eller annat forskningssamarbete. I det fritt formulerade samarbetsbrevet beskriver sökanden projektets samarbetsparter, målen för samarbetet och hur samarbetet genomförs.

Mobilitetskriteriet kvarstår – coronapandemin har beaktats

Finlands Akademis styrelse har fastställt att de som ansöker om bidrag för anställning som forskardoktor eller akademiforskare även i fortsättningen förutsätts byta forskningsmiljö efter disputationen. Rörlighet är en viktig del av forskarnas karriärutveckling. Om du har frågor om mobilitetskriteriet kan du mejla oss på mobility(at)aka.fi.

Mer information finns också i blogginlägget Forskarrörlighet 2021, i utlysningstexterna och i mobilitetsanvisningarna.

Smidigare ansökningsprocess tack vare respons från sökande

Tidigare tog det över åtta veckor att granska ansökningarna och begära kompletteringar. I förra höstens ansökningsomgång försökte vi effektivera våra interna processer. På basis av de goda resultaten har granskningstiden förkortats och allt färre ansökningar behöver öppnas för komplettering. Men arbetet fortsätter. För att påskynda granskningen blir examensuppgifterna obligatoriska och meritförteckningen görs på en egen flik i e-tjänsten.

För akademiprojektsökande har vi dessutom gjort en kort checklista över de viktigaste frågorna i anslutning till ansökan och de ändringar som gjorts under de tre senaste åren. Vi hoppas att listan hjälper sökandena att göra upp ansökan.

Ändringar i bedömningen av ansökningar

Ansökningarna bedöms liksom tidigare huvudsakligen i internationella vetenskapliga paneler. Från och med höstutlysningen 2021 koncentrerar sig panelerna vid sina möten allt mer på de bästa ansökningarna, vilka identifierats utifrån preliminära utlåtanden. Dessutom kan panelerna diskutera t.ex. ansökningar vars preliminära utlåtanden klart avviker från varandra eller ansökningar som panelen lyfter fram av någon annan orsak. I och med reformen har bedömningspanelerna mer tid att diskutera och skriva utlåtanden om de mest konkurrenskraftiga ansökningarna.

Dessutom har vi förnyat strukturen på bedömningsblanketternas sammanfattningsdel samt de verbala beskrivningarna av betygsskalan. Alla ansökningar får ett vetenskapligt utlåtande, men de som har ett slutbetyg under 5 får ett utlåtande som innehåller ansökans styrkor och svagheter samt en verbal motivering till dem.

Delta i Ask & Apply-webbinarierna

I juni, augusti och september ordnar vi som bekant tematiska infomöten om utlysningen. Mötena ordnas som webbinarier och det har också reserverats mycket tid för frågor. Webbinarierna går på engelska. Förhandsanmälan krävs inte. Välkommen med! Hela Ask & Apply-programmet finns på vår webbplats på sidan Ask & Apply.

Mer information

  • vetenskapsråd Tiina Petänen (utlysningen), tfn 0295 335 091
  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari (bedömningen), tfn 0295 335 128

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?