Checklista för de som söker akademiprojektsbidrag

Bidragsformens mål

 • Vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå, eventuella vetenskapliga genombrott och samarbete med de främsta internationella grupperna
 • Forskning med stort genomslag och samhällelig relevans
 • Finansieringen är avsedd för anställning av en forskningsgrupp och för direkta forskningskostnader. Finansiering beviljas för den ansvariga ledarens egen lön: för att leda projektet (högst 6 mån.) och/eller av skäl som är väl motiverade ur forskningssynpunkt (högst 12 mån.).

Behörighet att ansöka

 • Akademiprojektbidrag kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper. Om du planerar en konsortieansökan, läs konsortieanvisningarna.
 • Utöver en doktorsexamen ska sökanden också ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete.
 • Sökanden ska vara en forskare på professors- eller docentnivå.
 • Sökanden ska ha nära anknytning till Finland (finansieringen beviljas till en finländsk forskningsorganisation).

När beviljas finansiering inte?

 • Om sökanden är ansvarig ledare i ett pågående akademiprojekt beviljas hen inte akademiprojektbidrag. Med finansiering av akademiprojekt avses också finansieringen av delprojekt i ett konsortium.
 • Om du har pågående akademiprojektbidrag (och är projektets ansvariga ledare eller konsortieledare)
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
  • Undantag: om akademiprojektets finansieringsperiod slutar senast den 31 december 2023
 • Delprojektledare inom ett pågående konsortium kan få finansiering endast av grundad anledning. Observera att akademiprojektbidrag inte beviljas en konsortieledare.
 • Om du är en akademiprofessor och har pågående finansiering för forskningskostnader, kan du ansöka om finansiering under det sista året av din period så att finansieringsperioderna inte överlappar varandra.
 • Om du är en akademiforskare och har pågående finansiering för forskningskostnader, kan du ansöka om akademiprojektbidrag först för de två sista åren av akademiforskarperioden.
  • Undantag: om finansieringsperioden har förlängts på lagstadgade grunder.
 • Direktörer, vice direktörer eller gruppledare av akademifinansierade spetsforskningsenheter kan inte beviljas akademiprojektbidrag under enhetens tre första verksamhetsår.

När behandlas eller bedöms ansökan inte?

 • Om ansökan inte hör till den aktuella utlysningen
 • Om du i samma utlysning lämnar in flera ansökningar eller ansöker om flera olika bidrag: akademiprojektbidrag (inkl. konsortier), anställning som akademiforskare eller anställning som klinisk forskare Endast den första ansökan bedöms.
 • Om du har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren
 • Om du inte kompletterar din ansökan inom den tidsfrist som ges i begäran om komplettering
 • Om du inte har rapporterat ett avslutat akademifinansierat projekt inom utsatt tid
 • Läs mer om när vi inte behandlar eller bedömer en ansökan.

Vilka ändringar har införts under de tre senaste åren?

 • I och med akademiforskarreformen har Akademin slopat de akademiprojektbidrag som riktades till den unga forskargenerationen.
 • Forskningsplanen inlämnas som en pdf-bilaga på en skild flik i e-tjänsten. Använd vår Word- eller LaTeX-mall. Anvisningarna om forskningsplanens struktur finns i A–Ö-listan. Följ den givna strukturen och våra sidinställningar. Ändra inte rubrikerna.
 • Källförteckningen räknas med i forskningsplanens längd.
 • Meritförteckningen får vara högst tre sidor. Meritförteckningen ifylls i e-tjänsten. Se anvisningarna om meritförteckningens mall och struktur. Klistra inte in meritförteckningen som en bild.
 • Utgifterna för att göra referentgranskade artiklar öppet tillgängliga ingår i forskningsplatsernas omkostnader och hör således till de basresurser som forskningsplatserna erbjuder. De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till forskningsplatsens omkostnader och de kan endast undantagsvis och av grundad anledning godkännas som sådana forskningskostnader som täcks med Akademins forskningsfinansiering.
 • Om ansökan inbegriper samarbete med Ryssland eller Belarus, ska du beakta Akademins riktlinjer i frågan.
 • I e-tjänsten finns en flik där sökanden (enskild forskare eller konsortium) ombeds ge sina egna eller konsortiets viktigaste publikationer och andra forskningsresultat med tanke på projektet. Konsortieledaren meddelar publikationsuppgifterna på konsortiets vägnar.
 • Progressrapporten har en egen flik. På fliken syns de projekt för vilka en slutrapport saknas. Rapporten inlämnas inte längre som en bilaga.
 • Den egentliga datahanteringsplanen inlämnas först efter att man fått bifall. I forskningsplanen ska dock kort beskrivas frågor som gäller lagring, delning och tillgång i fråga om materialet.
 • Finansieringsbesluten fattas i två steg: I det första beslutssteget avslår forskningsråden efter eget avvägande de ansökningar som fått ett betyg under 5. De ansökningar som fått betyget 5–6 fortsätter till nästa steg och besluten om dem fattas senare. Dessa ansökningar får inte separat besked i samband med första stegets beslut. Se ansökans behandlingsfas och beslutsdatumen på vår webbplats.
 • För ansökningar med ett betyg under 5 ger panelen ett kort sammandrag av utlåtandena.
 • I bedömningen av ansökningarna och vid beslutsfattandet fästs allt större vikt vid ansvarsfull forskarutvärdering. Läs mer om ansvarsfull utvärdering av forskare.

Till sist

Delta i våra Ask & Apply-infomöten eller kolla in inspelningarna. År 2022 hålls webbinarierna i juni, augusti och september.

Har du frågor eller synpunkter?