Avoin tiede: julkaisujen ja tutkimusaineistojen avoin saatavuus

Avoimen tieteen edistäminen on yksi Akatemian strategiassaan tunnistama tieteen laatua, vastuullisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävä tekijä. Avoimen tieteen tavoitteet ja niiden toteuttamistavat pohjautuvat Suomen Akatemian strategiaan ja sen täytäntöönpanoon.  

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustuloksistaan kertovien tiedejulkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä hankkeen tuottamien tutkimusaineistojen avaamiseen. Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään. Lisäksi Akatemia edellyttää tieteellisten julkaisujen ja tutkimusaineistojen metatietojen avaamista.

Tieteen avoimuutta tulee edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen.

Avoimen tieteen edistäminen on myös yksi niistä tiedepoliittisista tekijöistä, jotka Akatemia on tunnistanut hakemusten arvioinnin kohteiksi sekä perusteiksi rahoituspäätöksien tekemiseen. Hakemusten arvioitsijat ja rahoituspäätöksiä tekevät päätöselimet ottavat huomioon hakemuksessa esitetyn julkaisusuunnitelman avoimuutta tukevan toteutustavan sekä tutkimusaineistojen hallintaa ja avaamista esittelevän osion, kun ne arvioivat hakemuksia tai päättävät rahoituksen myöntämisestä.

Julkaisusuunnitelma tutkimussuunnitelman osana ja avoin saatavuus

Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista saattamaan vertaisarvioidut artikkelinsa välittömästi ja avoimesti saataviksi Plan S:n esittämien periaatteiden ja toimintatapojen sekä kansallisen tutkimusjulkaisuiden avoimen saatavuuden linjauksen mukaisesti. Vertaisarvioituihin tieteellisiin artikkeleihin tulee liittää maailmanlaajuinen, vastaanottajalle maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaava lisenssi.

Avoimuuden voi toteuttaa joko julkaisemalla artikkeli avoimesti toimivassa Open Access -lehdessä tai -julkaisualustalla, rinnakkaistallentamalla julkaisu tai julkaisemalla artikkeli lehdessä, joka itse tai jonka kustantaja on sitoutunut avoimen saatavuuden edistämiseen Plan S:n esittämin ehdoin.

Hakemuksen tutkimussuunnitelmassa ”kohdassa 4.3. Avoin tiede” hakijaa pyydetään jättämään julkaisusuunnitelma, joka ottaa huomioon Akatemian edellytyksen avoimen saatavuuden toteuttamisesta. Avoimuuden edellytys koskee erityisesti vertaisarvioituja artikkeleita, mutta myös muita julkaisutyyppejä kannustetaan julkaisemaan avoimesti.

Suomen Akatemian rahoitusehtojen edellytysten mukaisesti vertaisarvioitujen artikkeleiden välittömästi avoimeksi saattamisen kulut sisältyvät suorituspaikkojen yleiskustannuksiin, ja siten ne ovat osa suorituspaikkojen tarjoamien tukitoimien kustannuksia. Täten kyseiset kulut tulee ottaa huomioon yleiskustannuskertoimen laskennassa, eikä tutkijan tarvitse huolehtia niistä osana tutkimuskulujaan. Tutkimushankkeen tutkimuskuluihin voi sisällyttää julkaisutoiminnasta koituvia perusteltuja taitto- ja editointikuluja.

Tutkimusaineistojen avaaminen

Aineistojen hallinnointi ja jatkokäytön mahdollistaminen kuvataan sekä tutkimussuunnitelmassa että aineistonhallintasuunnitelmassa

Suomen Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat tutkimusaineistojen vastuullisesta hallinnoinnista ja avaamisesta. Tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen. Tämä edellyttää, että tutkimuksen suorituspaikat huolehtivat tarvittavasta opastuksesta ja tallennusinfrastruktuurin käyttömahdollisuudesta. Tutkimusaineistojen hallinnointi ja avaaminen on toteutettava FAIR-periaatteiden (F = findable/löydettävä, A = accessible/saavutettava, I = interoperable/yhteentoimiva ja R = reusable/uudelleenkäytettävä) mukaisesti.  

Hakemuksen tutkimussuunnitelmassa kohdassa ”4.3. Avoin tiede” hakijaa pyydetään kuvaamaan lyhyesti aineiston hallinnan ja avaamisen avainasiat. Rahoitetuilta hankkeilta pyydetään varsinainen 

aineistonhallintasuunnitelma rahoituspäätöksen jälkeen, kuitenkin ennen kuin hakija sekä suorituspaikka voivat ottaa vastaan rahoituksen. 

Aineistojen avaaminen on tehtävä oman tutkimusorganisaation tai tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa. Tutkimushankkeen ja aineiston julkaisijan on varmistettava, ettei julkaiseminen ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, henkilötietolain tai tekijänoikeuslain vastaista. Kun aineisto avataan, sen lisensoinnista on huolehdittava. Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metatiedot (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun. 

Tutkimusaineistojen säilyttämisen ja avaamisen kulut katsotaan kuuluvan tutkimushankkeen isäntäorganisaation yleiskustannuksiin, mutta niitä voidaan myös perustellusti hyväksyä Akatemian tutkimusrahoituksesta katettaviksi tutkimuskuluiksi. Jos hanke esimerkiksi painottuu suurten datamäärien käsittelyyn tai hankkeen datan käsittely vaatii poikkeuksellisen paljon työvoimaa tai työaikaa, voi tutkija hakea datankäsittelyyn liittyvää rahoitusta palkkakuluihin. Tutkimushankkeeseen voi tällöin palkata tutkijan, jonka työaikaa kuluu datan hallinnan ja käsittelyn tehtäviin, mikä voidaan ottaa huomioon suorissa tutkimuskuluissa. Tämä poikkeuksellinen tarve tulee mainita lomakkeen tutkimuskulujen perusteluissa.

Tutkimusmenetelmien avoimuus 

Suomen Akatemia edellyttää tutkimusmenetelmien avoimuutta silloin, kun sen toteuttaminen on mahdollista. Tutkimusmenetelmien avoimuuden mahdollistaminen riippuu niin itse menetelmästä kuin myös kyseisen tieteenalan toimintatavoista. Akatemialla ei ole toistaiseksi ohjeistusta tutkimusmenetelmien avoimuuden toteutuksesta. Luotettavasti toteutettu menetelmien avoimuuden toteutus voidaan kuitenkin huomioida arvioinnissa ja päätöksenteossa hakemuksen laatua parantavana seikkana. 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?