Ökat genomslag

Konsekvenserna för ekonomins och sysselsättningens tillväxt samt skapandet av nya arbetsplatser var en punkt som spetsforskningsenheterna tillfrågades om i genomslagsberättelserna. I enheternas utvärderingar betonades i detta sammanhang samarbetet med kommersiella aktörer i synnerhet när det gäller att utnyttja forskningsapplikationer och innovationer samt att verka i olika kompetenskluster.

Utgående från spetsforskningsenheternas svar var det centrala med affärssamarbetet att näringslivet genom effektiv dataöverföring kan utnyttja resultaten från forskning som tillämpar resultaten från stark grundforskning. När det gäller internationellt genomslag hade man tydligt satt upp målet att utveckla nya exportprodukter.

”De bästa grundforskarna bör sammanföras nationellt och internationellt, liksom även företag som startar upp pilotprojekt utifrån grundforskningens innovationer samt startup-företag och spin-off-företag som kommersialiserar uppfinningar som tillämpar forskningsrön.”

Som kanaler för genomslag för företagssamarbetets del listade spetsforskningsenheterna bland annat patent, licenser och uppfinningsanmälningar samt ny teknik och nya plattformar som näringslivet kan utnyttja.

Spetsforskningsenheterna bedömer att det finns särskild potential för ekonomisk tillväxt när det gäller att kommersialisera forskningskompetens och -tillämpningar i enlighet med hållbar utveckling till utlandet. Ett viktigt genomslag inom sysselsättningsområdet ansågs också vara utbildning av konkurrenskraftiga doktorer för olika expertuppgifter inom områden som drar nytta av högskoleutbildning. Dessutom påminde man om att forskningsupptäckter kan göras tillgängliga för icke-vinstdrivande företag med tanke på främjandet av akademisk forskning.

Har du frågor eller synpunkter?