Andra former och kanaler för genomslag

I spetsforskningsenheternas genomslagsberättelser framkom också många nya typer av genomslag. Som sådana definierades bland annat forskarnas deltagande i utvecklingen av spelscenarier. Även tillämpningar och mötesytor som kombinerar vetenskap och konst nämndes. Genomslagsutvärderingarna visar att forskningsrön utnyttjades till exempel i olika demoversioner, konstutställningar och installationer.

Dessutom rapporterades forskarna ha fungerat som experter till exempel som upprättare av vetenskapligt innehåll för olika medelanskaffningskampanjer. Konkreta mål för genomslag för dessa var bland annat att stödja patientorganisationer eller erbjuda bättre vård och stöd till insjuknade personer samt deras familjer och vårdare.

Vid sidan av de traditionella mediekanalerna ansågs det finnas ett nytt mervärde för presentationen av forskningens genomslag, särskilt genom modellering och produktion som utnyttjar förstärkt verklighet och virtuell verklighet. Dessa ansågs fungera utmärkt som moderna sätt att förmedla vetenskaplig information när man konkretiserade effekten av abstrakta fenomen eller befintliga verksamhetsmodeller på olika utvecklingsförlopp.

Har du frågor eller synpunkter?