Finlands Akademi valde lovande projekt som får finansiering för nyttiggörande av forskning

14.12.2023

Finlands Akademi har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas finansiering inom utlysningen Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning. Sammanlagt 6,9 miljoner euro fördelas mellan 20 projekt som består av totalt 27 delprojekt. Beviljandegraden var 28 procent.

Från idéer till lösningar är en ny finansieringsmöjlighet i syfte att främja nyttiggörandet av forskningsresultat för att stödja forskningens kommersialisering och samhälleliga genomslag. Denna finansiering kommer också att utlysas nästa år som en del av den ytterligare finansiering som tilldelats Akademin genom lagen om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Med hjälp av finansieringen uppmuntras forskare till exempel att testa forskningsrön i praktiska situationer eller att utveckla nya verksamhetsmodeller för att tillgodose näringslivets, den offentliga förvaltningens eller den tredje sektorns behov. Den första utlysningen i höstas var en pilotutlysning som riktade sig till projektledare som får finansiering inom Akademins program för spetsforskningsenheter och forskare som bemyndigats av ledare för Akademins flaggskepp.

Finansieringen beviljas till ett finländskt universitet eller en finländsk forskningsorganisation som förvaltar medelsanvändningen. Finansieringen används exempelvis för löner, inköp av tjänster, nationellt och internationellt samarbete, rörlighet och direkta kostnader för att främja nyttiggörande av forskning. De tvååriga projekten startar den 1 januari 2024.

De inlämnade ansökningarna byggde på vetenskaplig forskning av högsta internationella kvalitet. ”Vi anser att de projekt som nu finansieras resulterar i ett brett spektrum av forskningsresultat som kan utnyttjas och ha en inverkan på samhället. Forskningens nyttjandepotential och användargrupperna för nya forskningsrön beskrivs tydligt i de finansierade projektens interaktions- och genomslagsplaner. Forskarna har också noggrant planerat genomförandet av projekten och vägen mot kommersialisering eller annat genomslag,” berättar professor Klaus Elenius, ordförande för sektionen för nyttiggörande av forskning.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?