Idrottsforskning - ACTIVE

Akademiprogrammet för idrottsforskning ACTIVE främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott. Programmet tar fram ny kunskap för att främja idrott genom att rikta finansiering till högklassig, innovativ och flervetenskaplig idrottsforskning.

Idrottsforskning erbjuder forskningsbaserad kunskap som ger ökad förståelse för och bidrar till lösningar på samhällsutmaningar kopplade till fysisk aktivitet, motion och idrott. Forskningens resultat kan bidra till att förbättra förutsättningarna för en fysiskt aktiv livsstil och för jämlikhet. för att öka deltagandet i idrott och motion och för att stärka resultat och ansvarsfullhet inom elitidrott.,. Akademiprogrammet främjar internationellt och nationellt forskningssamarbete samt dialogen mellan forskare och beslutsfattare, för att i ett bredare perspektiv stärka forskningens samhälleliga genomslag.

Inom programmet samarbetar Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi så att de idrottspolitiska mål som riksdagen har satt upp för idrottsforskningens statsunderstöd kan förverkligas på bästa möjliga sätt.

Finlands Akademi kommer årligen att öppna en utlysning av finansiering inom akademiprogrammet för idrottsforskning. Den första utlysningen öppnas i samband med vinterutlysningen. Följande utlysning planeras preliminärt löpa ut i början av år 2025. 

Programmets teman fastslås enligt i enlighet med ministeriets riktgivande dokument för kunskapsbaserad ledning inom idrott. Utlysningen år 2025 kommer att basera sig på  Undervisnings- och kulturministeriets nya strategidokument som publiceras i juni 2024.

Tidtabell av utlysningen

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?