Finlands Akademi främjar genomslaget av idrottsforskning med nytt akademiprogram

5.6.2023

Beviljandet av statsunderstöd för idrottsforskning överförs från Undervisnings- och kulturministeriet till Finlands Akademi. I och med ändringen av idrottslagen, som trädde i kraft i februari 2023, förenklas ansökan om statsunderstödet och bedömningen av ansökningar genom att ansvaret för processen överförs till en enda aktör. I och med ändringen kommer Finlands Akademi att lansera ett nytt akademiprogram för idrottsforskning, vars första utlysning ordnas i samband med Akademins vinterutlysning 2024.

Finlands Akademi startar ett nytt akademiprogram för idrottsforskning i syfte att främja kvaliteten, förnyelsen och genomslaget av idrottsvetenskaplig forskning genom att utnyttja Akademins forskningsfinansierings- och programtjänster. Programmet syftar till att ta fram ny kunskap för att främja idrott genom att rikta finansiering till högklassig, innovativ och flervetenskaplig idrottsforskning.

”Idrottsforskning erbjuder forskningsbaserade lösningar på många samhällsutmaningar. Forskningens resultat kan bidra till att förbättra folkhälsan genom att möjliggöra bättre förutsättningar för fysisk aktivitet och förebygga utslagning och fysisk inaktivitet. Vårt nya akademiprogram ska främja internationell och nationell forskning och samarbete inom idrottsvetenskaplig forskning samt kommunikation mellan intressenter för att stärka forskningens samhälleliga genomslag”, berättar Riitta Maijala, överdirektör för forskning vid Finlands Akademi. Det nya akademiprogrammet för idrottsforskning skapar också bättre förutsättningar för samarbete med utländska finansiärer.

Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi fortsätter sitt nära samarbete inom det nya akademiprogrammet. ”Från ministeriets sida är vi mycket glada över att kunna dra nytta av Finlands Akademis expertis för att stödja idrottsvetenskaplig forskning. Det nya akademiprogrammet kommer att öka insynen i processen för att ansöka om statsunderstöd för idrottsforskning”, säger direktör Tiina Kivisaari från UKM:s ansvarsområde för idrott.

”I det nya akademiprogrammet är det viktigt att de idrottspolitiska mål som riksdagen har satt upp kan förverkligas på bästa möjliga sätt. Programmets teman kommer att definieras i enlighet med ministeriets riktgivande dokument angående kunskapsbaserad ledning inom idrott”, säger Kivisaari.

Finlands Akademi kommer i fortsättningen att öppna en årlig utlysning av finansiering inom akademiprogrammet för idrottsforskning. Utlysningen öppnas i samband med vinterutlysningen. Programmets första utlysning ordnas i samband med vinterutlysningen 2024. Ansökningarna till akademiprogrammet för idrottsforskning bedöms genom internationell kollegial granskning tillsammans med andra ansökningar som inkommer till Akademin. Ett infomöte om det nya akademiprogrammet kommer att ordnas i höst 2023.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?