Akademiprogrammet för idrottsforskning finansierar ansvarsfull forskning med stort genomslag

30.4.2024

Finlands Akademi har beviljat finansiering för fem treåriga projekt inom ramen för akademiprogrammet för idrottsforskning. Två av projekten är konsortier som består av flera delprojekt. Till programmets utlysning inkom 49 ansökningar och Akademin beviljade totalt 2,45 miljoner euro i finansiering. Den ansökta finansieringen uppgick till totalt 23,1 miljoner euro. De finansierade projekten söker lösningar på samhälleliga och folkhälsorelaterade utmaningar som rör fysisk aktivitet, motion och idrott. Forskningen fokuserar på både tävlingsidrottare och vanliga motionärer, från fosterstadiet till ålderdomen.

Inom akademiprogrammet för idrottsforskning öppnas varje år en finansieringsutlysning. Finlands Akademi och Undervisnings- och kulturministeriet samarbetar för att finansiera och utveckla idrottsforskning i enlighet med de idrottspolitiska mål som riksdagen har fastställt. Detta var den första utlysningen som ordnats inom det nya programmet, och den väckte stort intresse bland forskare inom området.

Enligt den internationella expertpanel som bedömde ansökningarna höll ansökningarna god vetenskaplig kvalitet. Panelen berömde också programmets mål och forskningens betydelse för Finland. Liknande finansieringsinstrument finns inte i många länder.

Akademiprogrammet för idrottsforskning främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott. Programmet syftar till att ta fram ny kunskap för att främja idrott genom att rikta finansiering till högklassig och innovativ idrottsforskning.

Programmet erbjuder forskningsbaserad kunskap som ger ökad förståelse om och bidrar till lösningar på samhälls- och folkhälsoutmaningar kopplade till fysisk aktivitet, motion och idrott. Forskningens resultat kan bidra till att förbättra förutsättningarna för en fysiskt aktiv livsstil och jämlikhet samt för att öka deltagandet i idrott och motion och stärka resultat och ansvarsfullhet inom elitidrott.

”Vid finansieringen fästs uppmärksamhet vid forskningsprojektens relevans som stöd för idrottspolitiskt beslutsfattande. Finansieringen syftar till att stärka ansvar, delaktighet, gemenskap, jämlikhet och likabehandling inom idrottsforskning, med inriktning på olika befolkningsgrupper och olika former av idrott, både på amatör- och elitnivå. Ett centralt mål för programmet är att stärka det samhälleliga genomslaget av idrottsforskning, och därför riktas finansiering främst till sådana projekt som har en hög tillämpningsgrad”, säger professor Marja Kaunonen, ordföranden för programmets ledningsgrupp.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?