Finansiering av öppen tillgång och forskningsplatsens skyldigheter

Kostnaderna för att göra vetenskapliga publikationer som publicerats i enlighet med Akademins finansieringsvillkor öppet tillgängliga kan inkluderas i forskningsplatsernas omkostnaderna om genomförandet av publikationen har följt de ovan nämnda förutsättningarna för öppen tillgång.

De kostnader för öppen tillgång som ska beaktas i omkostnaderna innebär att forskningsplatsen kan finansiera tillgången till de artiklar som producerats i det projekt som forskningsplatsen stöder, även om finansieringsperioden för projektet i fråga redan har löpt ut. Akademin förpliktar forskningsprojektets forskningsplats att i omkostnadskoefficienten beakta den finansiering som behövs för forskningsprojekt som genomförs vid forskningsplatsen för att genomföra öppen tillgång. Dessutom förpliktas projektets forskningsplats att se till att projektet uppfyller de villkor för öppen tillgång till publikationer som Akademin definierat i sina finansieringsvillkor samt att finansiera öppen tillgång till publikationer i enlighet med dessa. Det praktiska genomförandet och finansieringen av öppen tillgång ska genom samarbetet mellan Akademin och forskningsplatserna göras så enkelt som möjligt för forskaren.

Med kostnader för öppen tillgång till referentgranskade artiklar avses följande kostnadsposter:

Artikelavgifter (Article Processing Charges) som krävs av en tidskrift som publicerar enligt Plan S och med omedelbar tillgång. Akademin uppmuntrar internationella vetenskapliga förlag att ansluta sig till cOAlition S-nätverkets tjänst Journal Comparison Service, som belyser kostnaderna av vetenskaplig publicering.

Drifts- och utvecklingskostnader för en parallellpubliceringstjänst som upprätthålls av en forskningsplats som verkar i enlighet med Plan S. Artikelavgifter fram till den 31 december 2024 för artiklar som publicerats inom ramen för ett avtal med en förläggare som förbundit sig att främja omedelbar tillgång (s.k. transformative agreement) efter Plan S eller i en vetenskaplig tidskrift som förbundit sig att främja omedelbar tillgång (s.k. transformative journal). Dessa utgifter består av två olika avtalstyper:

  • utgifter fram till den 31 december 2024 som uppstår för organisationen i och med deltagandet i FinELib-konsortiet i fråga om öppen tillgång enligt Plan S och de avtal som FinELib och de vetenskapliga förläggarna ingått
  • utgifter fram till den 31 december 2024 för öppen tillgång enligt Plan S som uppstår för en enskild forskningsorganisation i enlighet med de prenumerationsavtal som ingåtts mellan organisationen och vetenskapliga förläggare.

Motiverade kostnader för ombrytning och redigering i anslutning till utarbetandet av vetenskapliga publikationer kan finansieras som forskningskostnader för ett forskningsprojekt när de hänför sig till projektets forsknings- eller verksamhetsplan.

Har du frågor eller synpunkter?