Kaisa Häkkinen

Akademiker Kaisa Häkkinen

(f. 1950)

Kaisa Häkkinen (f. 1950) var först t.f. professor och sedan professor i finska och finsk litteratur vid Åbo Akademi 1993–1999 och professor i finska vid Åbo universitet 1999–2015. Hon var också dekan för humanistiska fakulteten vid Åbo universitet 2004–2009.

Till hennes viktigaste forskningsområden hör finska språkets historia och utveckling, dess fonologi och morfologiska struktur, dess etymologi och dess lingvistiska lärdomshistoria. Häkkinen är känd speciellt för sina etymologiska undersökningar. Under 2000-talet har hon särskilt fördjupat sig i gammalt skriftspråk och Mikael Agricolas språk.

Kaisa Häkkinen har avfattat talrika monografier, av vilka kan nämnas Agricolasta nykykieleen: Suomen kirjakielen historia (Från Agricola till vår tids språk: Det finska skriftspråkets historia) (1994), Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (Finnarnas förhistoria ur ett filologiskt perspektiv) (1996), Mistä sanat tulevat: suomalaista etymologiaa (Ordens härkomst: finsk etymologi) (1990), Linnun nimi: kirjakielemme linnunnimistön historia (Fågelnamn: de skriftspråkliga fågelnamnens historia) (2004) samt Nykysuomen etymologinen sanakirja (Etymologisk ordbok för nutidsfinskan) (2004), som utkommit som en uppdaterad webbversion 2020. Förutom vetenskaplig produktion har Häkkinen också skrivit flera läroböcker, exempelvis Kielitieteen perusteet (Språkvetenskapens grunder) (1994) och Suomen kielen historia 2: Suomen kielen tutkimuksen historia (Finskans historia 2: Den finska språkforskningens historia) (2008).

Häkkinens vetenskapliga produktion är mycket högklassig och betydande, och hon har vid sidan om sitt vetenskapliga arbete på ett mångsidigt sätt presenterat den lingvistiska forskningens rön för en bredare publik.

Häkkinen har innehaft många förtroendeuppdrag, bland annat som medlem i forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi 1998–2000, medlem respektive ordförande för styrelsen för Forskningsinstitutet för de inhemska språken 1994–2003 och medlem i kultursektionen vid Finlands Unesco-kommission 1999–2001. Hon är medlem i Suomalainen Tiedeakatemia.

Hon är grundande medlem i Språkvetenskapliga föreningen i Finland och var föreningens sekreterare 1977–1985. Hon är sedan 1993 medlem i styrelsen för Suomalais-Ugrilainen Seura. Åren 2000–2009 var hon föreståndare för Suomen Kielen Seura. Sedan 2004 är hon medlem i styrelsen för Porthan-Seura, och hon var vice ordförande för Mikael Agricola -seura åren 2007–2009.

Häkkinen har fått många pris för sitt arbete, bland andra Fackboksförfattarpriset 2005, WSOY:s litteraturstiftelses hederspris 2005, Kyrkans kulturpris 2017 samt Statens pris för informationsspridning 2005 och priset för livsverk 2018.

Har du frågor eller synpunkter?