Allmänt om Horisont Europa

EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa (Horizon Europe) för perioden 2021–2027 är under arbete. Programmet syftar till att skapa tillväxt och nya arbetsplatser i Europa genom att stärka den vetenskapliga kompetensen inom EU, likväl stöda utveckling och implementering av ny teknik och innovationer i företag samt hitta lösningar på stora samhälleliga utmaningar i Europa. Horisont Europa påminner på många sätt om det nuvarande ramprogrammet Horisont 2020, och ”evolution, inte revolution” har också varit utgångspunkten för arbetet med att sammanställa programmet. 

Ramprogrammet Horisont Europa består av tre så kallade pelare.

Den första pelaren: vetenskaplig spetskompetens

Pelaren stöder och finansierar grundforskning. Som en del av den första pelaren fortsätter Europeiska forskningsrådet (ERC) som finansierar vetenskaplig spetskompetens liksom aktiviteterna till stöd för rörlighet inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). I pelaren ingår dessutom ett utvecklingsprogram för forskningsinfrastrukturerna.

Den andra pelaren: globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft 

Pelaren består av tematiska områden som främst genomförs i form av konsortieprojekt. De tematiska områdena är:

 • hälso- och sjukvård,
 • kultur, kreativitet och ett inkluderande samhälle,
 • samhällelig trygghet,
 • digital teknik, industriell teknik och rymdteknik,
 • klimat, energi och rörlighet samt
 • bioekonomi, livsmedel, naturresurser, lantbruk och miljö.

Den tredje pelaren: innovativa Europa

Innovativa Europa syftar till att genom forskning generera europeiska innovationer. I pelaren ingår ett av ramprogrammets nyheter, det vill säga Europeiska innovationsrådet (European Innovation Council, EIC). EIC är ett system som främst inrättats för europeiska små och medelstora företag för att möjliggöra att innovationer med genomslagskraft kan utnyttjas av små och medelstora företag med snabb tillväxt. Inom ramen för pelaren stöds även utvecklingen av europeiska innovationsekosystem.

Allmänt om ramprogrammet

I ramprogrammet ingår även ett system för att stärka det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) Dessa åtgärder syftar bland annat till att stärka forskningen i sådana länder som har svårt att hävda sig i konkurrensen inom ramprogrammet.

I ramprogrammet Horisont Europa introduceras ett nytt angreppssätt när det gäller forskning och innovation. Den andra pelaren handlar även om ett koncept med målinriktade uppdrag, det vill säga missionsbaserad forskning för att lösa stora globala utmaningar och föra forskningen närmare människorna.

En överenskommelse har redan nåtts om att de målinriktade uppdragen, missionerna, handlar om:

 • anpassning till klimatförändringar, inklusive samhällelig förändring,
 • cancer,
 • friska oceaner, hav, kuster och insjöar,
 • klimatneutrala och smarta städer samt
 • markens välmående och mat.

Exakt hur missionerna ser ut kommer att bestämmas under det kommande planeringsarbetet. Arbetsgrupperna som planerar missionerna (Mission Board) spelar en central roll, och medlemmarna företräder forskning, näringsliv och medborgarsamhället. 

De europeiska partnerskapen fortsätter även i det kommande ramprogrammet. Inom ramen för Horisont Europa kommer det att finnas samplanerade, samfinansierade och institutionella partnerskap. 

Future and Emerging Tecknologies (FET), alltså samarbetsprojekt inom framtida och ny teknik, delas upp i mindre projekt i det kommande ramprogrammet. Flaggskeppsåtgärderna inom FET flyttas över till kluster i ramprogrammets andra pelare. Åtgärderna inom FET Open och FET Proactive flyttas däremot under EIC i ramprogrammets tredje pelare.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?