Allmänt om Horisont Europa

Horisont Europa är Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation för åren 2021–2027. Syftet med programmet är att skapa tillväxt och nya jobb i Europa genom att stärka den vetenskapliga kunskapen inom EU-området, stödja utvecklingen och ibruktagandet av ny teknik och innovationer i företag och söka lösningar på stora samhälleliga problem i Europa.

Horisont Europa har en budget på ca 95 miljarder euro. I programmet kan delta universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, enskilda forskare eller någon annan organisation som bedriver eller utnyttjar forskning, såsom en stad. Inom ramen för programmet finansieras forsknings- och innovationsprojekt som genomförs i form av internationellt samarbete och forskningsprojekt som genomförs av enskilda forskare. I programmets utlysningar granskar experter från olika sektorer som kommissionen bjudit in de projektförslag som kommit in och de bästa finansieras.

Horisont Europa inför en ny strategi för forskning och innovation som betonar genomslagskraft. Till programmet hör uppdragsbaserad forskning som bidrar till att få forskning närmare människor och att lösa stora globala problem.

De första uppdragsområdena är:

 • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
 • Cancer
 • Friska hav, kust-och inlandsvatten
 • Klimatneutrala och smarta städer
 • Markens tillstånd och livsmedel.

Programmet består av fyra pelare.

Pelare 1: Vetenskaplig spetskompetens

Denna pelare fokuseras på grundforskning och dess finansiering. Både Europeiska forskningsrådet (ERC), som finansierar vetenskap på toppnivå, och Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna, som stödjer forskarmobilitet, hör till den första pelaren. Ytterligare innehåller den första pelaren ett utvecklingsprogram för forskningsinfrastrukturer.

Pelare 2: Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Pelaren består av temaområden som huvudsakligen genomförs i form av konsortieprojekt mellan deltagare från minst tre medlemsstater eller associerade länder. Temaområdena är indelade i sex kluster:

 1. hälsa
 2. kultur, kreativitet och inkluderande samhällen
 3. civil säkerhet för samhället
 4. digitala frågor, industri och rymden
 5. klimat, energi och mobilitet
 6. livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö.

Pelare 3: Innovativa Europa

Innovativa Europa strävar efter att ta fram europeiska innovationer inom forskningen. Pelaren innehåller en av ramprogrammets nyheter, Europeiska innovationsrådet (European Innovation Council, EIC). EIC:s mål är att stödja tillväxten i Europa genom att överföra spetskompetens inom forskning till genombrott och göra banbrytande företag till globala marknadsledare. EIC finansierar därför både flervetenskapliga forskningskonsortier som fokuserar på tidig teknologisk forskning och nya initiativ och exportering av forskningsresultat till företag och i synnerhet företagens tillväxt i global skala. Dessutom stöder pelaren utvecklingen av europeiska innovationsekosystem.

FET-flaggskeppsprogrammen för framtida och ny teknik splittras i Horisont Europa. FET-flaggskeppen flyttas under klustren i programmets andra pelare. FET Open- och FET Proactive-åtgärderna flyttas till programmets tredje pelare under EIC.

Horisontell del: Bredda deltagande och stärka det europeiska forskningsområdet

Ramprogrammets horisontella del innehåller åtgärder som syftar till att bredda deltagarbasen, dvs. s.k. widening-åtgärder för områden med låg forskningsintensitet, samt åtgärder för att stärka det europeiska området för forskningsverksamhet (ERA).

Mer information:

Har du frågor eller synpunkter?