BONUS

I det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus) deltar Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Finland, Danmark och Estland. Bonusprogrammet tillhandahåller finansiella ramar för samarbetet mellan Östersjöländerna genom att ordna utlysningar som de finansierar gemensamt.

Fem utlysningar har ordnats inom programmet: Viable Ecosystems 2012, Innovation 2012, Sustainable Ecosystem Services 2014, Blue Baltic 2015 och Synthesis 2017. Bonusprogrammet har finansierat 48 konsortier med totalt cirka 80 miljoner euro. Den finansiering som beviljats finländska deltagare uppgår till mer än 13 miljoner euro.

Inom ramen för samarbetsprogrammet Banos CSA (the Baltic and North Sea Support and Coordination Action) tar man fram en forsknings- och innovationsstrategi för Östersjön och Nordsjön. Banosprojektet får finansiering via EU:s ramprogram Horisont 2020 och pågår fram till 2021. Bonussekretariatet koordinerar projektet. Finlands Akademi är medlem i Banosprojektet i egenskap av permanent observatör. Denna observatörsroll ger Finland och finländare goda möjligheter att påverka strategin och därmed teman för forskningsutlysningar inom EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Det här gäller i synnerhet det kommande partnerskapet som täcker olika havsområden i Europa och kallas A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy (Klimatneutral, hållbar och produktiv blå ekonomi).

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?