Havspartnerskap

Finland deltog åren 2010–2020 i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus). Programmet erbjöd finansieringsmöjligheter för forskningssamarbete mellan Östersjöländerna genom att organisera fem samfinansierade utlysningar. Genom programmet finansierades 48 forskningskonsortier med nästan 90 miljoner euro.

Enligt en utredning som Akademin gjort klarade sig de finländska deltagarna bra i Bonus-programmet. Finländska forskare hade mycket internationellt samarbete och deltog i mångsidiga forskningsteman. Sammanlagt 60 finländska sökande inom 35 konsortier beviljades finansiering. Finländska deltagare beviljades 14 miljoner euro. Finländarna samordnade fler konsortier än de övriga medlemsländerna. Av finländska forskningsorganisationer lyckades Finlands miljöcentral utmärkt och fick många av sina forskare finansierade.

Finlands Akademi deltog i egenskap av permanent observatör i samarbetsprogrammet Banos CSA (Baltic and North Sea Coordination and Support Action, 2018–2021). Inom Banos tog man fram en forsknings- och innovationsstrategi för Östersjön och Nordsjön.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?