Havspartnerskap

Finland deltog åren 2010–2020 i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus) tillsammans med Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Danmark och Estland. Programmet erbjöd finansieringsmöjligheter för forskningssamarbete mellan Östersjöländerna genom att organisera fem samfinansierade utlysningar. Viable Ecosystems 2012, Innovation 2012, Sustainable Ecosystem Services 2014, Blue Baltic 2015 och Synthesis 2017. Genom programmet finansierades 48 forskningskonsortier med nästan 90 miljoner euro. Finländska deltagare beviljades 14 miljoner euro.

Enligt en utredning som Akademin gjort klarade sig de finländska deltagarna bra i Bonus-programmet. Finländska forskare hade mycket internationellt samarbete och deltog i mångsidiga forskningsteman, såsom i att utveckla Östersjöområdets förvaltningsstruktur och verksamhet samt analysera och hantera riskerna i havsområdena. Sammanlagt 60 finländska sökande inom 35 konsortier beviljades finansiering. Finländarna samordnade fler konsortier än de övriga medlemsländerna. Av finländska forskningsorganisationer lyckades Finlands miljöcentral utmärkt och fick många av sina forskare finansierade.

Finlands Akademi deltog i egenskap av permanent observatör i samarbetsprogrammet Banos CSA (Baltic and North Sea Coordination and Support Action, 2018–2021). Inom Banos tog man fram en forsknings- och innovationsstrategi för Östersjön och Nordsjön.

Akademin och Jord- och skogsbruksministeriet deltar i det sameuropeiska partnerskapet A Climate Neutral, Sustainable and Productive Blue Economy (Klimatneutral, hållbar och produktiv blå ekonomi). Målet med partnerskapet är att stödja forsknings- och innovationssamarbetet mellan EU och medlemsstaterna genom att slå samman de europeiska regionala forsknings- och innovationsprogrammen för havssektorn till ett enda partnerskap (inklusive Bonus och Banos). Deltagarna i partnerskapet genomför en gemensam forsknings- och innovationsagenda och finansierar i gemensamma projekt deltagarna från sitt eget land. Finlands Akademi lägger ut information på webben om de utlysningar i vilka Akademin deltar.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?