Rekommendationer

I översikten Vetenskapens tillstånd 2018 ges följande rekommendationer:

Vetenskap idkas av människor: för att locka duktiga forskare och studerande behövs attraktiva arbetsmiljöer och god rekryteringspraxis.

 • Rekryteringar av personal och studerande är de viktigaste besluten som högskolor och forskningsinstitut fattar.
 • Nationell, internationell och tvärsektoriell mobilitet höjer forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse: både karriärsystemen och praxis inom rekrytering och finansiering bör stödja mobilitet.
 • Mångvetenskaplig och fenomenbaserad forskning blir allt viktigare; detta bör beaktas i rekryteringen.
 • Kvalitetens betydelse inom enskilda discipliner förblir dock oförändrad.
 • I rekryteringar bör man i stället för att granska kvantitativa indikatorer bedöma vetenskaplig nivå, förnyelseförmåga och genomslag ur olika perspektiv.
 • Forskarutbildningen bör ge goda och mångsidiga möjligheter att hantera krävande, vittomfattande och föränderliga forsknings- och expertuppgifter inom olika samhällssektorer.

Högklassiga, effektiva och attraktiva forsknings- och kompetenskluster är nödvändiga för Finlands utveckling. De förutsätter profilering och samarbete mellan olika aktörer. För att sådana kluster ska kunna bildas och utvecklas krävs starkt finansiellt stöd.

 • Framgångsrika kompetens- och kunskapskluster är idag ofta fenomenbaserade.
 • De spelar en viktig roll för möjligheterna att nå en fyra procents FoU-intensitet.
 • För att klustren ska utvecklas måste forskningsorganisationerna vara starkt profilerade och de ska ha en fungerande arbetsfördelning och samarbeta med varandra.
 • Sådana klusters uppkomst och utveckling bör ges kraftigt finansiellt stöd.

De nya möjligheter som digitalisering och öppen vetenskap erbjuder inom utvecklingen av forskningen och undervisningen bör effektivt utnyttjas.

 • Digitaliseringen medför djupa och snabba förändringar inom både forskning och undervisning.
 • Öppen vetenskap som inbegriper öppen publikationsverksamhet, öppna data och öppna metoder höjer forskningens kvalitet och ger vetenskaplig kunskap större spridning i samhället. Sådan ny praxis bör främjas kraftigt.

Har du frågor eller synpunkter?