Rahoituspäätösten kriteerit ja linjaukset

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on päättänyt rahoituskriteerit ja -linjaukset syyskuun hakua 2021 varten kesäkuun kokouksessaan. Nämä linjaukset täydentävät Suomen Akatemian 2021 hakuilmoituksen ohjeistusta sekä Suomen Akatemian hallituksen Tutkimusrahoituspäätösten perusteiden asiakirjaa. 

Hakijoilta edellytetään kiinteää yhteyttä suomalaiseen tutkimusyhteisöön, jotta rahoitus palvelee suomalaista tutkimusta ja yhteiskuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusta hallinnoi suomalainen organisaatio. Lisäksi toimikunta rahoittaa pääsääntöisesti vain niitä hankkeita, joissa sekä vastuullinen johtaja että hänen tutkimusryhmänsä työskentelevät pääosin Suomessa. Tämä on selvästi tuotava esille hakemuksessa.

Akatemiahankkeet

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. 

Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit tieteellisen laadun lisäksi tasa-arvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat

 1. tiedettä uudistava avaus
 2. vahva tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuuspotentiaali
 3. tutkijauraltaan lupaavien hankehakijoiden tukeminen.

Toimikunta edellyttää, että vastuullisen johtajan johtamis- ja tutkimukselliset tehtävät hankkeessa on kuvattu selkeästi hakemuksessa.

Toimikunta edistää nuorten tutkijoiden uria sekä tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan laadun ja uudistumiskyvyn nostamista Akatemian linjausten mukaisesti.

Toimikunta myöntää hankkeelle tyypillisesti 500 000 euroa. Konsortion johtajalle myönnetään enintään 400 000 ja osahankkeelle enintään 300 000 euroa, kuitenkin koko konsortiolle myönnetään enintään 1 miljoona euroa.

Konsortioiden kohdalla toimikunta kiinnittää huomiota yhteistyön tuomaan lisäarvoon mikä tulee hakemuksessa kuvata. Konsortioiden osahakijoilta edellytetään samaa tieteellistä tasoa kuin päähakijalta tai muuten erityisen merkittävää panosta hankkeen toteuttamiselle.

Suomen Akatemian linjauksen mukaan tutkijalle, jolla on meneillään akatemiaprofessorin tehtävään osoitettu rahoitus tai joka toimii meneillään olevan akatemiahankkeen vastuullisena johtajana, ei myönnetä rahoitusta akatemiahankkeeseen. Jos hakija toimii meneillään olevan akatemiahankkeen konsortion osahankkeen johtajana, hänelle voidaan myöntää rahoitus akatemiahankkeeseen vain hyvin perustellusta syystä. Jos hakijalla on meneillään akatemiatutkijan tehtävään osoitettu rahoitus, hänelle voidaan myöntää akatemiahankerahoitusta tehtäväkautensa kahdelle viimeiselle vuodelle. Näitä Akatemian linjauksia noudattamalla toimikunta pyrkii takaamaan rahoituksen mahdollisimman laajalle tutkijakunnalle ja tukemaan monipuolisesti eri alojen tutkimusta.

Toimikunta voi myöntää valitsemilleen akatemiahankehakemuksille kaksivuotisen rahoituksen, mikäli korkeatasoisessa ja lupaavassa tiedettä uudistavassa hankkeessa havaitaan hankkeen toteuttamisen kannalta merkittävä riski, joka vaikuttaa hankkeen rahoittamiseen sellaisenaan. Riskitekijöitä voivat olla esimerkiksi puutteet tutkimuksen toteutettavuutta tukevissa esituloksissa, uuden tutkimusmenetelmän käyttöönotto tai tutkimusaineiston keräämiseen liittyvät haasteet. Tavoitteena on tukea innovatiivisia hankkeita, jotka olisivat jäämässä ilman rahoitusta hankkeen päätavoitteiden toteuttamisen vaarantavan riskin vuoksi. Toimikunta voi katsoa tällaisen hankkeen laadun ja innovatiivisuuden niin merkittäviksi, että myöntää kaksivuotisen rahoituksen hankkeen kannalta merkittävän riskin vähentämiseen. Kyse ei ole erillisestä rahoitusmuodosta, johon voi kohdentaa hakemuksia, vaan toimikunnan harkintaan perustuvasta valinnasta.

Akatemiatutkijat

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan pätevyyteen. 

Toimikunta tukee nousujohteisessa uravaiheessa olevia itsenäisiä tai selkeästi itsenäistyviä ja uusiutumiskykyisiä tutkijoita. Tutkijan tulee hakemuksessaan kuvata, miten hanke tukee hänen itsenäistymistään.

Toimikunta tukee erityisesti niitä akatemiatutkijoita, joilla on aiempaa kansainvälistä liikkuvuutta. Lisäksi kiinnitetään huomiota hankkeessa työskentelevien tutkijoiden perusteltuun kansainväliseen liikkuvuuteen.

Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit samanarvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat

 1. selkeä, nousujohteinen urakehitys, joka ilmenee mm. hakijan korkeatasoisista julkaisuista, tieteellisestä rohkeudesta, kansainvälisestä verkostoitumisesta sekä hankejohtamisesta
 2. tiedettä uudistava rohkea avaus
 3. yhteiskunnallinen vaikuttavuuspotentiaali, joka voi ilmetä esimerkiksi yhteistyönä tutkimuksen hyödyntäjien kanssa tai tutkimuksen popularisointina.

Toimikunta antaa akatemiatutkijoilleen mahdollisuuden tutkimussuunnitelman toteuttamiseen myöntämällä, harkintansa mukaan, riittävän kulurahoituksen akatemiatutkijatehtävän rahoituskaudelle. Kulurahataso uusille ja vanhoille akatemiatutkijoille on enintään 100 000 euroa/vuosi koko kaudelle.

Kliiniset tutkijat

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan sopivuuteen kliinisen tutkijan rahoitusmuodon tavoitteisiin.

Kliinisen tutkijan rahoitusmuodolla tuetaan kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tai muita kliinistä työtä tekeviä tutkijoita rahoittamalla osa-aikaista tutkimustyötä.

Rahoituspäätös perustuu tutkimuksen tieteelliseen laatuun sekä hakijan pätevyyteen ja sopivuuteen rahoitusmuotoon. Tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia terveydenhuollon ammattilaisia tekemään tutkimusta työn ohella.

Toimikunta myöntää rahoitusta 20-50 prosenttia palkkaukseen ja sen lisäksi tutkimuskuluihin. Edellytyksenä on, että hakija tekee tämän lisäksi vähintään puolet työajastaan kliinistä työtä. Rahoituskausi on enintään nelivuotinen.

Kliinisellä tutkijalla voi olla samanaikaisesti akatemiahanke.

Tutkijatohtorit

Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu on ensisijainen rahoituskriteeri. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan pätevyyteen ja mahdollisuuteen itsenäistyä projektin aikana.

Hakemusta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelman kansainväliseen ulottuvuuteen mukaan lukien kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus. Toimikunta pitää hyvänä tavoitteena vähintään kuuden kuukauden perusteltua kansainvälistä liikkuvuutta ja haluaa muistuttaa nuoria tutkijoita kansainvälisen liikkuvuuden tärkeydestä myöhemmälle urakehitykselle. Mikäli suunnitelmaan ei sisälly liikkuvuutta, hakijan täytyy perustella se tutkimussuunnitelmassaan.

Käytettävät tutkimuspoliittiset päätöksentekokriteerit samanarvoisten hakemusten kohdalla tärkeysjärjestyksessä ovat

 1. tieteellisesti lupaavien tutkijoiden tukeminen
 2. tutkijoiden itsenäistymisen tukeminen
 3. kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja liikkuvuus
 4. hankkeessa ilmenevä tieteellinen rohkeus
 5. yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Toimikunta myöntää tutkijatohtorille keskimäärin 270 000 euroa mukaan lukien palkkakulut ja vähäiset tutkimuskulut.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?