Internationell verksamhet

Forskningsrådet stöder forskarinitierat högklassigt internationellt samarbete genom akademiprojektsbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare, klinisk forskare och forskardoktor samt genom att delta i strategiskt viktiga internationella utlysningar. Forskningsrådet beviljar finansiering för internationellt konkurrenskraftig forskning och främjar förutsättningar för forskare i Finland att delta i framgångsrik och effektfull internationell forskning. Forskningsrådet anser att det multilaterala europeiska och nordiska samarbetet är viktigt. Allt internationellt samarbete bör också i första hand basera sig på intressen och behoven inom den finländska forskningen.

I främjandet av samarbete och planeringen av finansieringsutlysningar fäster forskningsrådet särskild uppmärksamhet vid forskningens kontinuitet och å andra sidan också vid beviljande av finansiering för nya initiativ och områden samt det mervärde samarbetet medför för den finländska forskningen.

Information om kommande utlysningar läggs ut på Akademins webbplats och Twitter.

Har du frågor eller synpunkter?