NordForsk beviljade finansiering för forskning som stärker den gröna omställningen

13.6.2024

Den nordiska forskningsfinansiären NordForsk har valt ut de forskningsprojekt som ska finansieras inom ett program som fokuserar på den gröna omställningen.

NordForsk mottog 111 ansökningar inom programmets utlysning. Baserat på en internationell kollegial granskning beviljade NordForsk finansiering till tio nordiska forskningskonsortier.

Finländska parter från Lapplands universitet, Jyväskylä universitet och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab är projektkoordinatorer i tre projekt. I de finansierade projekten ingår även finländska parter från Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Finlands miljöcentral.

Ny forskningskunskap har en viktig roll att spela i den gröna omställningen. De finansierade projekten fokuserar på att stärka tre dimensioner som är viktiga för en rättvis grön omställning genom nordiskt-baltiskt forskningssamarbete. Alla forskningskonsortier i programmet har deltagare från minst tre nordiska länder eller två nordiska länder samt Estland eller Litauen.

Forskningsprojekten kommer att söka nya perspektiv på energieffektivitet och motståndskraft i hållbara livsmedelssystem. De kommer också att ta upp jämställdhetsperspektiv för att stärka rättvisan och effektiviteten i den gröna omställningen på lång sikt. Ett ytterligare fokus kommer att ligga på att undersöka den gröna omställningen i förhållande till social legitimitet, demokratiskt deltagande och aktivt medborgarskap.

Har du frågor eller synpunkter?