Förhandsinformation om vinterutlysningens finansieringsbeslut

10.6.2024

Beslutsdatumen för Finlands Akademis finansieringsbeslut om vinterutlysningen närmar sig. Informationen om finansieringsbesluten läggs ut på forskning.fi, en webbtjänst som upprätthålls av Undervisnings- och kulturministeriet. Bedömningsprocessen för vinterutlysningen har också setts över.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö fattar besluten om akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och bidrag för kliniska forskare den 12 juni 2024. Forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik fattar sina beslut om akademiprojektbidrag och akademiforskarbidrag den 13 juni.

Informationen om vinterutlysningens finansieringsbeslut finns tillgänglig på forskning.fi senast kl. 12.00 dagen efter beslutet. Akademin informerar då också om finansieringsbesluten. Alla sökande kommer att få ett personligt meddelande om beslutet efter beslutsmötet.

Den övergripande statistiken över vinterutlysningen publiceras på vår webbplats i augusti. Sammanställningarna kommer i likhet med tidigare år att innehålla organisationsspecifik statistik över akademiprojektbidrag och akademiforskarbidrag. Den organisationsspecifika ansökningsstatistiken (pdf) publicerades i samband med att vinterutlysningen stängde.

Beslutsinformationen finns på forskning.fi

Finlands Akademis finansieringsbeslut finns på forskning.fi under menyalternativen Utlysningar/Finansiär: Finlands Akademi eller Beviljad finansiering/Finansiär: Finlands Akademi (instruktioner på finska).

Observera följande:

  • I förteckningen över Akademins finansieringsbeslut anges från och med vinterutlysningen endast namnet på forskningsplatsen som mottagare, inte namnet på den ansvariga projektledaren. Information om den ansvariga ledaren finns i beslutets detaljer.
  • Sökresultat kan sorteras efter organisation (”Mottagare”).
  • Konsortiebeslut presenteras per delprojekt. Konsortiets beslut listas nedanför varandra när man sorterar besluttitlarna i alfabetisk ordning.
  • I fortsättningen kan sökningen också begränsas efter beslutsår.
  • Beslutslistorna kan inte laddas ner i Excel-format på forskning.fi, eftersom det enligt lagen om informationsresursen för forskningsdata inte är tillåtet att ladda ner personuppgifter i den öppna informationstjänsten. Forskningsaktörer har tillgång till uppgifterna i ett maskinläsbart format.
  • I framtiden strävar Akademin efter att utveckla visualiseringar på sin webbplats så att användare kan göra val från den grundläggande statistiken för utlysningar per organisation enligt personliga informationsbehov.

Sökandena får mer detaljerad feedback från bedömningen

Ur sökandens synvinkel är de viktigaste förändringarna i vinterutlysningens bedömning hur panelen väljs ut, hur ansökan går vidare till panelgranskning och vilken feedback sökanden får. I och med det nya förfarandet kommer de sökande att få feedback i form av alla utlåtanden och betyg som de enskilda experterna har gett. De sökande som gått vidare till panelgranskningen får också panelsammandraget och det slutliga betyget. Utlåtandena innehåller också namnen på bedömarna.

Ett bedömningsutlåtande är i regel en sekretessbelagd handling enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Sökanden får inte till tredje part lämna ut någon annan information än sin egen (t.ex. namnen på de bedömare som har skrivit utlåtandet). Namnen på de experter som deltagit i bedömningen kommer att publiceras på Akademins webbplats efter att alla beslut har fattats.

Forskning.fi innehåller och samlar information om det finländska forskningssystemet, publikationer av finländska organisationer, projekt som finansieras av offentliga och privata forskningsfinansiärer, statistisk information om forskningspersonal och finansiering samt bibliometrisk information om publiceringsverksamhet. Tjänsten bygger på ett nationellt datalager för forskningsinformation, som samlar data som upprätthålls av universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer i deras egna tjänster.

Mer information

Kontakta oss

  • Pressmeddelanden om beslut och Akademins webbsidor: helpdesk (ansvarsområdet för kommunikation)
  • Tekniska frågor om Akademins finansieringsbeslut på forskning.fi: helpdesk (ansvarsområdet för dataadministration).
  • Statistiska sammanställningar om vinterutlysningen: helpdesk (ansvarsområdet för strategisk planering och analys)

Har du frågor eller synpunkter?