Finlands Akademi öppnar utlysning inom programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033

6.6.2024

Utlysningen har två steg och utlysningstexten publiceras på Akademins webbplats den 6 juni 2024. Preliminära ansökningar kan lämnas in i Akademins e-tjänst fr.o.m. den 4 september. Det första utlysningssteget stänger den 25 september. Besluten om vilka ansökningar som går vidare till det andra steget fattas i april 2025. Ett digitalt infomöte om utlysningen ordnas den 18 juni 2024.

Finlands Akademi har sett över och utvärderat sina finansieringsmöjligheter under den senaste hösten och våren. Responsen från en intressentenkät och -workshop samt diskussioner som förts i Akademins förtroendeorgan tyder på att finansieringen av spetsforskningsenheter fungerar bra i sin nuvarande form.

Akademins styrelse beslutade vid sitt möte den 11 april 2024 att fortsätta med bidragsformen enligt samma principer som vid de två föregående utlysningarna. I grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut definieras en spetsforskningsenhet så här:

”En spetsforskningsenhet är en forskningsgrupp som håller på att nå eller redan hör till den internationella eliten inom sitt forskningsområde. En spetsforskningsenhet kan bestå av en eller flera forskargrupper som arbetar i nära samarbete med varandra under en gemensam forskningsplan.”

I framtiden kommer spetsforskningsenheter dock att uppmuntras att mer aktivt ansöka om EU-finansiering under sin finansieringsperiod. Läs mer: Inga ändringar i utlysningen för spetsforskningsenheter – beslut om bidragsformen för akademiprofessorer fattas i maj-juni

Digitalt infomöte om utlysningen 18.6 – anmäl dig

Finlands Akademi väljer till spetsforskningsenheter sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, hög vetenskaplig nivå och samhälleligt genomslag. Inom ramen för program för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Finansieringen för spetsforskningsenheter är ett samarbete med enheternas värdorganisationer, vilket ger enheterna en möjlighet att bedriva långsiktig forskning, ta risker och komma med nya initiativ.

Viktiga datum för utlysningen:

  • Utlysningen publiceras 6.6.2024.
  • Preliminära ansökningar kan lämnas in fr.o.m. 4.9.2024.
  • Sista inlämningsdag för preliminära ansökningar är 25.9.2024.
  • De ansökningar som går vidare till det andra steget väljs i april 2025.
  • Egentliga ansökningar kan lämnas in tidigast 21.5.2025.
  • Sista inlämningsdag för egentliga ansökningar är 11.6.2025.
  • De nya spetsforskningsenheterna väljs i oktober 2025.
  • Finansieringsperioderna inleds 1.1.2026.

Ett infomöte om utlysningen ordnas via Teams tisdagen den 18 juni kl. 14.30–16.00. Anmäl dig senast den 16 juni: Call info for Centre of Excellence Programme 2026–2033.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?