Inga ändringar i utlysningen för spetsforskningsenheter – beslut om bidragsformen för akademiprofessorer fattas i maj-juni

16.4.2024

Finlands Akademi kommer inte att göra ändringar i utlysningen av medel för spetsforskningsenheter. I framtiden kommer enheterna dock att uppmuntras att mer aktivt ansöka om EU-finansiering under sin finansieringsperiod. Akademin kommer också att öppna en akademiprofessorutlysning, men mer information om dess innehåll ges senare under våren. Akademins styrelse fattade dessa beslut på basis av respons från forskarsamhället och diskussioner inom förtroendeorganen.

Under de senaste månaderna har Akademin utvärderat bidragsformerna för akademiprofessorer och spetsforskningsenheter. Utvärderingen grundar sig på vårt mål att utveckla finansieringsinstrumenten så att de kompletterar snarare än överlappar varandra. I sin nuvarande form har de två bidragsformerna delvis samma mål och sökande, vilket har inneburit mycket dubbelarbete för de sökande och en arbetskrävande bedömningsprocess för Akademin. I fråga om akademiprofessorer har dessutom den låga beviljandegraden föranlett en grundlig översyn av denna bidragsform. I rekommendationerna från Akademins internationella utvärdering efterlystes också en grundligare utvärdering av finansieringsinstrumenten, särskilt finansieringen av akademiprofessorer.

Enligt den feedback vi fick från vår intressentenkät och -workshop anses finansieringen av spetsforskningsenheter fungera bra i sin nuvarande form, men det finns många olika åsikter om målen för akademiprofessorfinansieringen.

Under den första delen av året fortsatte vi att diskutera resultaten av utvärderingen i våra vetenskapliga forskningsråd och vid styrelses kvällsmöten.

Som ett resultat av diskussionerna beslutade styrelsen den 11 april 2024 om det dokument som styr vår finansieringsverksamhet: grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut. Vad gäller spetsforskningsenheter beslutade styrelsen på följande sätt:

”En spetsforskningsenhet är en forskningsgrupp som håller på att nå den internationella eliten inom sitt forskningsområde eller som redan hör till den. En spetsforskningsenhet kan bestå av en eller flera forskargrupper som arbetar i nära samarbete med varandra under en gemensam forskningsplan.

Finlands Akademi väljer till spetsforskningsenheter sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, hög vetenskaplig nivå och samhällelig påverkan. Inom ramen för program för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Den långsiktiga finansieringen för spetsforskningsenheter är ett samarbete med enheternas värdorganisationer, vilket ger enheterna en möjlighet att ta risker och göra nya initiativ.”

Som ett nytt tillägg för att stödja genomförandet av Akademins internationella riktlinjer (pdf) har spetsforskningsenheterna dock fått ett incitament att vara mer aktiva när det gäller att ansöka om och få EU-finansiering. Idén är att bidra till regeringsprogrammets mål att den FoU-finansiering som kanaliseras genom EU till Finland ska fördubblas. Målet är baserat på slutrapporten från den parlamentariska FUI-gruppen (på finska).

I grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut formuleras detta så här: ”När finansieringsbeslut för den senare perioden bereds och fattas kommer finansieringsnivån också att ta hänsyn till spetsforskningsenhetens aktivitet när det gäller att ansöka om och få EU-finansiering och enhetens framtidsplaner efter finansieringsperiodens slut.”

Nästa utlysning för spetsforskningsenheter öppnas i juni och följer samma principer som de två föregående utlysningarna

Utlysningens tidtabell:

Utlysningen för spetsforskningsenheter öppnas i juli och preliminära ansökningar ska lämnas in senast 25.9.2024. Första stegets beslut fattas i april 2025. De egentliga ansökningarna ska lämnas in i juni 2025. De nya spetsforskningsenheterna väljs ut i oktober 2025 och finansieringsperioderna inleds 1.1.2026.

Beslut om akademiprofessorutlysningen fattas senare under våren

Under våren fortsätter styrelsen att diskutera det exakta innehållet i akademiprofessorbidragsformen. De olika utvecklingsförslagen kommer att övervägas noggrant och bidragsformen kommer att utvecklas för att återspegla vår nya strategi.

I vilket fall som helst kommer en akademiprofessorutlysning att öppnas, och målet är att göra den förutsägbar och regelbunden. Detta efterfrågades särskilt i svaren på intressentenkäten.

Vi vet redan nu att finansieringsinstrumentet kommer att göras mer flexibel. Finansieringen för en akademiprofessor kan i fortsättningen vid behov inkludera forskningskostnader, t.ex. sökandens egen lön och/eller gruppmedlemmarnas löner och andra forskningsutgifter. Detta innebär att finansieringen kommer att beslutas med ett enda beslut som grundar sig på totalkostnadsmodellen, såsom i våra andra bidragsformer. Finansieringens maximibelopp anges i utlysningstexten.

För akademiprofessorernas del kommer beslutet om grunderna för Akademins finansieringsbeslut att fattas i maj-juni. Utlysningens tidtabell offentliggörs genast därefter.

Information om besluten och utlysningarna läggs ut på vår webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?