Finlands Akademi valde nya akademiprojekt inom naturvetenskaplig och teknisk forskning

6.6.2023

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beviljat akademiprojektbidrag till 79 forskningsprojekt. Projekten består av 108 delprojekt. Den sammanlagda finansieringen uppgår till cirka 48 miljoner euro. Finansieringen anvisas till de forskningsorganisationer som kommer att förvalta medelsanvändningen.

Syftet med akademiprojektbidrag är att främja förnyelsen och mångfalden inom den finländska vetenskapen samt att förbättra forskningens kvalitet och det vetenskapliga och övriga genomslaget. Med finansieringen vill Finlands Akademi ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna.

Akademiprojektbidraget är avsett för att anställa en forskningsgrupp och täcka övriga forskningsutgifter. Finansieringen beviljas till ett finländskt universitet eller en finländsk forskningsorganisation som förvaltar medelsanvändningen för projektet. Bidragen beviljas för fyra år. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

”Forskningsrådets mål är att finansiera forskning på bred front, och vi fick in ansökningar av hög kvalitet från ett stort antal områden inom naturvetenskap och teknik. Ansökningarna i denna omgång var mycket konkurrenskraftiga, särskilt inom fysik”, säger professor Leena Ukkonen, ordförande för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik.

”Tematiskt sett fanns det ett flertal energirelaterade projekt bland ansökningarna inom de tekniska områdena. Ansökningarna återspeglade tydligt den aktuella roll som artificiell intelligens och maskininlärning har i den offentliga debatten. Vissa ansökningar fokuserade på forskning och utveckling av artificiell intelligens, medan andra ämnade använda AI som ett verktyg”, berättar Ukkonen.

Akademiprojektbidrag är ett av forskningsrådets viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens kvalitet, genomslag och förnyelse. I sina finansieringsbeslut betonade forskningsrådet i synnerhet forskningens vetenskapliga kvalitet, nyhetsvärde, genombrottspotential och genomförbarhet. Endast omkring en tredjedel av de projekt som fick de högsta totalbetygen 6 eller 5 i den internationella bedömningen kunde finansieras. De projektledare som ansvarar för de finansierade projekten är forskare som befinner sig i olika skeden av sin karriär.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?