59 projekt inom kultur- och samhällsvetenskaplig forskning får akademiprojektbidrag av Finlands Akademi

31.5.2023

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beviljat 59 forskningsprojekt nästan 31 miljoner euro i akademiprojektbidrag. Projekten består av sammanlagt 78 delprojekt.

Akademiprojektbidragen är forskningsrådet för kultur och samhälles viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. I forskningsrådets finansieringsbeslut läggs särskild vikt vid forskningsplanens höga vetenskapliga kvalitet, men uppmärksamhet fästs därtill vid sådana projekt som kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och vetenskaplig förnyelse. Finansieringen beviljas utifrån resultaten av internationell kollegial granskning, dvs. peer review.

”Årets akademiprojekt representerar ett brett och ofta flervetenskapligt spektrum av discipliner och trender inom kultur- och samhällsforskningen. Projekten håller hög vetenskaplig nivå, de kommer med nytänkande frågeställningar och forskarna kommer att utnyttja innovativa metoder. Ett flertal projekt har också en exceptionellt stark dimension av samhälleligt genomslag”, säger professor Petri Karonen, forskningsrådets ordförande.

I denna ansökningsomgång steg beviljandegraden till drygt 16 procent. ”Vi vill fortsätta denna positiva utveckling i kommande ansökningsomgångar, eftersom många lovande och vetenskapligt starka projekt trots allt inte fick finansiering på grund av det höga söktrycket”, säger Karonen.

Akademiprojektbidraget är avsett för att anställa en forskningsgrupp och täcka övriga forskningsutgifter. Finansieringen beviljas till ett finländskt universitet eller en finländsk forskningsorganisation som förvaltar medelsanvändningen för projektet. Bidragen beviljas för fyra år. Finlands Akademi följer upp genomslaget av akademifinansierad forskning.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

  • Den 14 juni 2023 ordnar forskningsrådet för kultur och samhälle ett diskussionsmöte om höstutlysningen. Mötet hålls kl. 12.00–14.00 via Microsoft Teams. De sökande får en inbjudan till mötet per e-post.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?