Statistik om Finlands Akademis höstutlysning 2021 ute nu

23.8.2022

I höstutlysningen 2021 beviljade Finlands Akademis tre forskningsråd nästan 165 miljoner euro i finansiering till olika vetenskapsgrenar. Beviljandegraden var 14 procent. Finansieringen motsvarar något över 40 procent av den bevillningsfullmakt som årligen anvisas Akademin i statsbudgeten. I finansieringsbesluten betonades förutom vetenskaplig förnyelse och vetenskapligt och samhälleligt genomslag även bl.a. flervetenskaplig verksamhet och sektorsövergripande samarbete.

I höstutlysningen 2021 skulle sökandena för första gången utöver en publikationsförteckning också uppge de tio viktigaste övriga forskningsresultaten. Genom reformen är målet att i enlighet med Akademins riktlinjer för ansvarsfull forskarutvärdering i högre grad än tidigare betona kvalitativ bedömning i stället för publikations- och citeringsmetrik.

Finansieringsbesluten baserar sig på vetenskaplig kollegial granskning, men i fråga om likvärdiga ansökningar prioriterar forskningsråden till exempel minoritetskönet i enlighet med Akademins riktlinjer för jämställdhet och likabehandling.

I år var sammanlagt 40 procent av dem som fick finansiering kvinnor och 39 procent av sökandena kvinnor. Internationella sökande utgjorde 29 procent av de finansierade forskarna och 30 procent av alla sökande i höstutlysningen 2021. Av forskare som sökte och forskare som beviljades akademiprojektbidrag var andelen internationella forskare mindre än en femtedel. I fråga om forskardoktorsbidrag var motsvarande andel ungefär 50 procent.

I framtiden kommer Akademin att fästa allt större uppmärksamhet vid mångfalden hos de finansierade.

Har du frågor eller synpunkter?