Finlands Akademi preciserar anvisningarna om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

20.6.2022

Finlands Akademi har preciserat sina anvisningar om hur akademifinansierade forskningsprojekt kan förverkliga öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Akademins förutsättning om att omedelbar tillgång till och fortsatt användning av referentgranskade artiklar genomförs så bra som möjligt kommer inte att ändra.

Öppen tillgång genom omedelbar parallellpublicering (s.k. rights retention-strategin)

I regel förutsätter Akademin fortsättningsvis omedelbar tillgång till referentgranskade artiklar inom akademifinansierade projekt. Akademin tar dock tills vidare inte i bruk cOAlition S-nätverkets Rights Retention-strategi, som siktar till att trygga forskares möjligheter till omedelbar parallellpublicering. Om öppen tillgång genomförs genom parallellpublicering och om de förlag som ger ut den vetenskapliga publikationen inte samtycker till omedelbar parallell publicering, kan projektet godkänna användning av embargo (högst 12 månader inom humaniora och samhällsvetenskaper, högst 6 månader inom övriga vetenskapsgrenar). Akademin följer beredningen av upphovsrättslagen vad gäller främjande av parallellpublicering och strävar efter att möjliggöra omedelbar parallellpublicering i alla sina finansieringsbeslut.

Användning av CC-licenser vid öppen tillgång

Akademin förutsätter alltjämt att Plan S-kompatibla licenser används för referentgranskade artiklar inom de projekt som Akademin finansierar. Akademin rekommenderar i regel att man använder licensen Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, men tillåter i undantagsfall och av motiverade skäl även tre andra CC-licenser. Till skillnad från tidigare anvisningar behöver projekten dock inte särskilt begära tillstånd av Akademin för att använda exceptionella licenser, förutsatt att de är sådana som Akademin tillåter. Ändringen tillämpas retroaktivt på finansieringsbeslut som Akademi fattat efter den 2 november 2020.

Öppen tillgång till konferensartiklar och monografier

Akademin uppmanar också att konferensartiklar och monografier publiceras med open access. Närmare anvisningar om genomförandet och finansieringen av öppen tillgång till konferensartiklar och monografier bereder Akademin dock först när den nationella policyn om öppen tillgång till forskningspublikationer har kompletterats i fråga om dessa.

Hur publiceringskostnader beaktas vid finansieringsbeslut och fakturering

Artikelavgifter (article processing charges, APC) som överensstämmer med Akademins finansieringsvillkor och som utgör en del av kostnaderna för öppen tillgång till referentgranskade artiklar ingår fortfarande i omkostnaderna av akademifinansierade forskningsprojekt. Till skillnad från tidigare anvisningar behöver vetenskapliga förlag inte ansluta sig till cOAlition S-nätverkets Journal Comparison Service, som öppnas hösten 2022, för att det ska vara möjligt att godkänna artikelavgifter i finansieringen av akademifinansierade forskningsprojekt.

Akademin uppmuntrar likväl internationella vetenskapliga förlag att ansluta sig till Journal Comparison Service, som belyser kostnaderna av vetenskaplig publicering.

Mer information:

  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • vetenskapsrådgivare Jussi Varkemaa, tfn 0295 335 140, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?