Finlands Akademi finansierar fem forskningsinfrastrukturer med ca 16 miljoner euro

1.2.2022

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat nästan 16 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Finansieringen delades till fem forskningsinfrastrukturer.

Genom finansieringen stöds anskaffning, byggande, stärkande och uppgradering av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning.

I de projekt som nu beviljades finansiering förbättras och utvidgas bl.a. de tjänster som forskningsinfrastrukturen inom strukturbiologi erbjuder och möjliggörs anskaffning av en ny accelerator till acceleratorlaboratoriet vid Jyväskylä universitet. Dessutom beviljades finansiering till infrastrukturen för mikro- och nanoteknik för ett projekt som syftar till att lösa de utmaningar som hänför sig till nanostrukturers komplexitet, mätresolution och kvalitetskontroll.

Den beviljade infrastrukturfinansieringen stöder också en jämförande enkätundersökning som fokuserar på relationerna mellan de föränderliga institutionerna i europeiska samhällen och medborgarnas attityder, föreställningar och beteende. Finansiering beviljades även för den internationella acceleratoranläggningen FAIR, som är under uppbyggnad. FAIR tar fram information om evolutionen av materia på både mikroskopisk och kosmisk skala.

Finansieringsbesluten om FIRI-utlysningarna våren 2021 fattades i två steg. De första besluten fattades i december 2021.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?