15 forskningsinfrastrukturer får dela på ca 36 miljoner euro av Finlands Akademi

9.12.2021

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat nästan 36 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Finansieringen beviljades till sammanlagt 15 forskningsinfrastrukturer.

Tjugo miljoner av den beviljade finansieringen grundar sig på EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) och Finlands program för hållbar tillväxt. Akademin beviljade RRF-finansiering till åtta högklassiga forskningsinfrastrukturer som uppfyllde kriterierna för återhämtningsfinansiering. De projekt som fick RRF-finansiering främjar målen för grön övergång och digitalisering.

Genom RRF-finansieringen stöds forskning kring den akvatiska miljön (havsforskning, hydrologi, is- och vågbildning), atmosfär- och miljöforskning, livsmedelsforskning, språkvetenskap och språkresursforskning samt tjänster för kvant- och högpresterande beräkning. Åtta miljoner euro av RRF-helheten gick till att stödja forskning med anknytning till digitalisering. Ett villkor för RRF-finansieringen var att projekten ska följa principen om att inte orsaka någon betydande skada (”Do No Significant Harm”), dvs. projekten får inte medföra betydande olägenheter för miljön.

Utöver RRF-finansieringen beviljade Finlands Akademi också FIRI-finansiering för forskningsinfrastrukturer till ett belopp av närmare 16 miljoner euro. Med denna FIRI-finansiering stöder Akademin forskning kring den allmänna opinionen, forskningsmiljön för framtida trådlös kommunikation, datahanteringen inom hälso- och biovetenskaper, medicinsk avbildning, öppna geografiska informationssystem, förståelsen för skogsdynamik samt digitaliseringen, hanteringen och den öppna distributionen av artdata.

Kommittén för forskningens infrastrukturer ska fatta fler finansieringsbeslut den 31 januari 2022 utifrån FIRI-utlysningen i våras 2021.

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande, stärkande och uppgradering av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?