Finlands Akademi fastställde grunderna för beslut om den nya akademiforskarfinansieringen

26.4.2022

Finlands Akademis styrelse har godkänt det dokument som beskriver grunderna för Akademins finansieringsbeslut. I dokumentet beskrivs också detaljerna om den nya finansieringsformen för akademiforskare. Den nya finansieringen utlyses för första gången i höst 2022 och finansieringsbesluten fattas i vår 2023.

Bidraget för anställning som akademiforskare stöder unga forskare med snabbt karriäravancemang. Med finansieringens hjälp kan akademiforskaren avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande uppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen.

Vem kan ansöka?

Den nya finansieringen för akademiforskare kan sökas av en forskare som första gången doktorerade för minst två och högst sju år sedan. I höst 2022 tillåter Akademin undantagsvis ansökningar från forskare som doktorerat första gången för minst två och högst nio år sedan.

Bidrag för anställning som akademiforskare beviljas inte till en person som innehar en ordinarie ledande forskaranställning eller andra därmed jämförbara uppgifter. Till dessa hör t.ex. professor, biträdande professor eller forskningsdirektör.

En person som beviljats bidrag för anställning som forskardoktor kan beviljas akademiforskarfinansiering under finansieringsperiodens sista år förutsatt att finansieringsperioderna inte överlappar varandra. Däremot kan en person som fått finansiering från den nuvarande bidragsformen för akademiforskare inte beviljas en ny fyraårig anställning som akademiforskare.

En person som beviljats det nya fyraåriga bidraget för anställning som akademiforskare kan beviljas ny akademiforskarfinansiering under finansieringsperiodens sista år förutsatt att finansieringsperioderna inte överlappar varandra.

Vad kan man söka finansiering för och vad är finansieringstiden?

En akademiforskares forskningsplats är en organisation i Finland via vilken finansieringen utbetalas. En akademiforskare kan under finansieringsperioden arbeta t.ex. vid ett utländskt universitet under perioder av varierande längd.

Finansieringen beviljas för fyra år. Den beviljas för egen lön och för forskningsutgifter som uppkommer av forskningsplanens genomförande.

Akademiforskaren har under finansieringsperioden förutom forskningsuppgifter även andra uppgifter som är viktiga med tanke på den professionella forskarkarriären. Det kan vara fråga om undervisning och handledning, administrativa uppgifter, växelverkan och påverkansarbete eller andra uppgifter med koppling till organisationens kärnfunktioner. Lönen för denna arbetstid, som motsvarar sammanlagt fyra månaders arbete, genomförs så att högst två månader kan inkluderas i akademiforskares sammanlagda kostnadsberäkning.

Utlysningstexten publiceras i juni

Akademin beslutar i maj-juni 2022 om utlysningstexten, bedömningsdokumenten och finansieringsvillkoren enligt den normala tidtabellen för höstutlysningen. Utlysningstexten publiceras i början av juni.

Närmare tidtabeller för ansökan och information om Ask & Apply-webbinarierna ges under våren via Akademins olika kommunikationskanaler.

Frågor och svar om akademiforskarreformen finns på Akademins webbplats på adressen www.aka.fi/sv/earlycareer.

Mer information

  • Så här fattas besluten
  • Akademiforskarreformen
  • allmänna frågor: earlycareer(at)aka.fi
  • direktör för utveckling av forskningsfinansiering Jussi Vauhkonen, tfn 0295 335 114, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • projektchef Vera Mikkilä, tfn 0295 335 048, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?