Sammandrag över självutvärderingar av spetsforskningsenheterna 2014–2019 har publicerats

7.12.2021

Finlands Akademi bad de enheter som ingick i programmet för spetsforskningsenheter 2014–2019 att i samband med slutrapporteringen göra en självutvärdering av enhetens genomslag. Genom genomslagsutvärderingarna ville man höra enheterna berätta med sina egna ord om de olika formerna och målen för genomslag samt om hur målen hade uppnåtts.

Fokus i utvärderingarna ligger på enheternas egna rapporter och åsikter om vad forskningens samhälleliga genomslag omfattade, hurdana delområden som genomslaget berörde, vilka som var de viktigaste kanalerna och redskapen samt vilka utmaningar som uppstod.

I programmet för spetsforskningsenheter för åren 2014–2019 ingick 14 enheter. De bestod av forskargrupper från sammanlagt tolv universitet eller forskningsinstitut. Akademin finansierade programmet med 97,5 miljoner euro.

Läs mer om självutvärderingarna av genomslag: Programmet för spetsforskningsenheter: genomslag med forskningsfinansiering

Har du frågor eller synpunkter?