Ramförhandlingarnas beslut skär ned på forskningsfinansieringen – dessutom hotas kompensationen av minskande tippningsvinstmedel

12.5.2021

Statsrådet har överlämnat en redogörelse om planen för de offentliga finanserna till riksdagen. Som en del av omfördelningarna vid halvtidsöversynen sänks bevillningsfullmakten för strategisk forskningsfinansiering permanent med 25 miljoner euro jämfört med det föregående rambeslutet och bevillningsfullmakten för Finlands Akademis projektfinansiering med 10 miljoner euro från och med 2023.

Akademins bevillningsfullmakt minskar också på grund av att de beräknade vinstmedlen från penningspelsverksamheten sjunker och att den tidsbundna kompensationen upphör 2024. Minskningen av de beräknade tippningsvinstmedlen utgör ett mycket stort ytterligare hot mot forskningsfinansieringen, och det behövs en snabb lösning på detta problem.

Akademins finansiering riktas i huvudsak till universitet och forskningsinstitut. Nedskärningarna påverkar direkt forskningen i dessa organisationer.

”Detta är en mycket beklaglig riktning. Det här slår hårt mot förtroendet för att det finns långsiktiga förutsättningar för internationellt högklassig forskning i Finland. Dessa nedskärningar i forskningsfinansieringen bör inte genomföras”, säger professor Johanna Myllyharju, ordföranden för Finlands Akademis styrelse.

”Om forskningsfinansieringen skärs ned ökar forskarnas intresse att söka sig bort från Finland och Finlands internationella attraktionskraft som ett land med hög kompetensnivå minskar. En sådan här nedmontering av hörnstenen i den finländska forskningen är obegriplig samtidigt som man har uppställt höga mål för utvecklingen av forsknings- och utvecklingsverksamheten och samtidigt som vetenskapen spelar en viktig roll i att klara av den aktuella globala krisen”, tillägger Myllyharju.

Regeringsprogrammets mål är att höja den finländska forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bruttonationalprodukten till fyra procent. De nedskärningar som nu offentliggjorts går i helt motsatt riktning i förhållande till detta mål.

”Nedskärningarna är mycket beklagliga. Långsiktighet är av största vikt vid finansiering av forskning. Nedskärningarna i forskningsfinansieringen påverkar också utbildningen, eftersom universitetsundervisningen baserar sig på forskning och den personal som forskar vid universitet också undervisar”, säger Heikki Mannila, Finlands Akademis generaldirektör. ”Vi är också särskilt oroade över hur de minskande tippningsvinstmedlen påverkar forskningsfinansieringen. Denna effekt kan vara mycket betydande”, tillägger Mannila.

Akademin informerar om eventuella ändringar i ett så tidigt skede som möjligt.

Läs mer

Mer information

  • generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, 0294 485 740, johanna.myllyharju(at)oulu.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 0295 335 118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?