Heikki Mannila (vasemmalla) ja Johanna Myllyharju (oikealla)

Heikki Mannila och Johanna Myllyharju: Planen för de offentliga finanserna urholkar finansieringen av högklassig forskning och undergräver grunden för utbildning

20.5.2021

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, som publicerades i början av april 2021, ställer upp målet att ”utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och det kunnande som dessa ger bidrar till att förnya det finländska samhället och arbetslivet”. Ett ytterligare mål är att ”Finland är en föregångare ifråga om att ta fram, ta i bruk och tillämpa ny kunskap och kompetens. Den finländska forskningen håller hög internationell standard, forskningen utgör en integrerad del av utbildningen och utnyttjas mångsidigt”.

Planen för de offentliga finanserna, som offentliggjordes i mitten av maj, stöder tyvärr inte dessa mål. Planen skär ned på universitetens och forskningsinstitutens forskningsfinansiering genom att Finlands Akademis möjligheter att bevilja finansiering för högklassig forskning minskar. Nedskärningar i forskning innebär alltid också nedskärningar i utbildning.

Som en del av besluten vid halvtidsöversynen sänks bevillningsfullmakten för strategisk forskningsfinansiering i planen för de offentliga finanserna permanent med 25 miljoner euro och bevillningsfullmakten för Finlands Akademis projektfinansiering med 10 miljoner euro från och med 2023. Med bevillningsfullmakt avses det belopp som årligen står till förfogande för finansiering av nya forskningsprojekt.

I planen konstateras vidare att Akademins bevillningsfullmakt också minskar på grund av att de beräknade vinstmedlen från penningspelsverksamheten sjunker och att den tidsbundna kompensationen upphör 2024. Dessa beslut kan påverka Akademins forskningsfinansiering redan från och med 2022. Effekten kan till och med vara mångdubbel jämfört med de nedskärningar som nu offentliggjorts. Planen för de offentliga finanserna ger inga ytterligare uppgifter eller detaljer om detta. De frågor som anknyter till kompensationen för de minskande vinstmedlen från penningspel bör därför lösas snabbt.

Universitetens forskningsförutsättningar försämras

Omkring 90 procent av Akademins finansiering riktas till forskning som bedrivs vid universitet. Motsvarande andel i finansieringen av strategisk forskning är ca 70 procent. Den övriga delen av finansieringen används huvudsakligen för att stödja forskning vid statliga forskningsinstitut. De nedskärningar på 35 miljoner euro som föreslås i planen för de offentliga finanserna innebär från och med 2023 en bestående minskning på ca 26–27 miljoner euro i de medel som står till förfogande för forskning vid universiteten. De statliga forskningsinstitutens finansiering minskas permanent med uppskattningsvis 8–9 miljoner euro.

Nedskärningar i forskningen skär också av undervisningen och utbildningen. Forskningen utgör grunden för universitetsundervisningen, och forskare som finansieras av Finlands Akademi och rådet för strategisk forskning har en viktig roll i undervisningen både direkt och indirekt.

Engångstillägg löser inte de problem som nedskärningarna orsakar

Nästan samtidigt med planen för de offentliga finanserna pågår i riksdagen en granskning av en tilläggsbudget där det föreslås ett engångstillägg på 45 miljoner euro i Finlands Akademis bevillningsfullmakt för 2021. Denna bevillningsfullmakt i anslutning till den s.k. återhämtningsfinansieringen är nödvändig och välkommen. Den minskar dock inte alls de skadliga effekter som de permanenta nedskärningarna orsakar. Till exempel den utbildningspolitiska redogörelsens mål om att ”utbildningen och forskningen lockar specialister till Finland från alla håll i världen” förutsätter att utländska experter kan lita på att det inte görs överraskande nedskärningar i forskningsfinansieringen.

Utvärderingen av den strategiska forskningen nästan klar

Rådet för strategisk forskning (RSF), som grundats i anslutning till Finlands Akademi, har till uppgift att finansiera vetenskapligt högklassig forskning som söker lösningar på aktuella samhälleliga utmaningar i samarbete mellan forskare och kunskapsutnyttjare. RSF:s årliga finansieringsbudget har varit ca 55 miljoner euro sedan 2015.

Med RSF-finansiering har hittills genomförts 16 fleråriga forskningsprogram, varav fyra har avslutats. Utvärderingen av dessa fyra program blir färdig i juni 2021. Resultaten är mycket lovande: projektens publikationsverksamhet håller hög kvalitet och de har stort genomslag. En mer övergripande utvärdering av finansieringsinstrumentet håller på att inledas.

Finansieringen av strategisk forskning är en viktig del av finansieringen av högklassig och verkningsfull forskning. Nedskärningen medför betydande förändringar i forskningsprogrammen och kan till och med leda till att pågående forskningsprojekt avbryts.

Som helhet inverkar nedskärningarna i forskningsfinansieringen och osäkerheten om läget för den forskningsfinansiering som är bunden till vinstmedlen från penningspel i betydande grad på forskningsmöjligheterna i Finland. Samtidigt försvagar planerna Finlands kunskapsbas, som utgör grunden för framtiden.

Har du frågor eller synpunkter?