Mycket hög kvalitet på ansökningar till Finlands Akademis septemberutlysning 2020

23.6.2021

Finlands Akademis septemberutlysning 2020 ledde till finansiering för 211 akademiprojekt som omfattar totalt 265 delprojekt. Dessutom beviljade Akademin finansiering för 67 anställningar som akademiforskare, 107 anställningar som forskardoktor och tio anställningar som klinisk forskare. Nivån på ansökningarna var mycket hög: 38 procent klassades högst upp på bedömningsskalan dvs. fick betyget 5 eller 6 i panelbedömningen. Beviljandegraden var 14 procent. Forskningsrådens finansiering riktades brett mot olika ämnesområden och uppgick sammantaget till 173,2 miljoner euro. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna var 40 procent.

”Den stora andelen av ansökningar med högt betyg som inte kunde finansieras visar hur högklassig den finländska forskningen är just nu och hur hård konkurrensen om finansieringen är. Det är synd om Akademins finansiering permanent skärs ned, eftersom det betyder att en allt större andel av ansökningarna inte får finansiering”, säger överdirektör Riitta Maijala, som ansvarar för forskningsfrågor vid Akademin.

Akademiprojektsbidrag är Akademins viktigaste bidragsform. Den främjar forskningens kvalitet, genomslagskraft och förnyelse och stöder ämnen som forskarna själva fastställt. Akademin får årligen in flest ansökningar just om akademiprojektsbidrag. Bedömarna ansåg att både den vetenskapliga och den samhälleliga genomslagskraften i ansökningarna var hög. Akademin betonade genomslaget och vetenskapens förnyelse i alla finansieringsbeslut.

Akademin stödde också den unga forskargenerationens forskarkarriär i samband med finansieringen av akademiprojekt. Finansiering beviljades till de bästa företrädarna för den yngre generationens forskare som disputerat för högst tio år sedan eller för högst 14 år sedan när det gäller specialläkare.

Ansökningarna ökade något från året innan. Antalet ansökningar har hållits relativt stabilt och inga stora förändringar har kunnat skönjas de senaste två omgångarna. Nästan hälften av de forskare som ansökte om och fick forskardoktorsfinansiering var kvinnor. Bland dem som beviljats akademiforskarfinansiering och akademiprojektsbidrag var männens andel klart större.

Ansökningarna bedömdes av internationella paneler, som alla på grund av covid-19-pandemin ordnades på distans. I septemberutlysningen 2020 ordnades sammanlagt 70 bedömningspaneler, vilka bestod av totalt 631 experter. Dessutom deltog 91 enskilda sakkunniga.

Bedömningspanelerna rangordnade ansökningarna, inte bara med hänsyn till den vetenskapliga kvaliteten och forskningens originalitet, utan även med tanke på de mål som satts upp för bidragsformen i fråga. Akademiprojekten rangordnades efter forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och innovativa approach. När det gäller forskaranställningar beaktades utöver dessa kriterier även sökandes kvalifikationer för anställningen.

I sin respons kommenterade panelerna Akademins bedömningsprocess och särskilt distanspanelernas inverkan på bedömningens kvalitet. Merparten av panelerna ansåg att distansarbetet inte hade inverkat på kvaliteten på bedömningen, och Akademins bedömningsprocess ansågs allmänt vara mycket högklassig trots de exceptionella arrangemangen.

Det här var tredje gången som beslut fattades genom en tvådelad process när det gäller ansökningar om akademiprojektsbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare. I regel beslutade forskningsråden, efter eget avvägande, att inte bevilja finansiering för de ansökningar som i det första skedet fått betyget 1–4 i panelens vetenskapliga bedömning. Av ansökningarna om akademiprojektsbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor eller klinisk forskare fick 48–68 procent avslag i första beslutssteget. I det andra steget behandlades resten av ansökningarna, huvudsakligen de som fått betyget 5–6.

Mer information

 

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Leena Vähäkylä
tfn 0295 335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?