Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rahoitus 21 uudelle akatemiatutkijalle

7.5.2020

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att finansiera 21 nya anställningar som akademiforskare. Med finansieringen för akademiforskare vill forskningsrådet stödja begåvade forskare med mångsidiga nätverk som är i mitten av sin karriär. I denna omgång lade forskningsrådet särskild vikt vid sådana sökande som i sin forskningsplan kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag eller vetenskaplig förnyelse.

Den totala finansieringen uppgår till cirka 9,2 miljoner euro. Finansieringen beviljas för fem år. Beviljandegraden var 12 procent. Ungefär 43 procent av de finansierade är kvinnor, medan andelen kvinnliga sökande var 51 procent.

Enligt forskningsrådets ordförande Sami Pihlström är anställningen som akademiforskare en viktig finansieringsform för att stödja de mest avancerade forskarna när de kvalificerar sig till de mest krävande forskaruppgifterna på professorsnivå. ”Vid besluten betonade vi forskningsprojektens vetenskapliga kvalitet och genomslagskraft samt potentialen för vetenskaplig förnyelse, samtidigt som vi beaktade mångfalden inom de vetenskapsområden som forskningsrådet företräder.”

Exempel på finansierade akademiforskare

Johanna Ennser-Kananen från Jyväskylä universitet undersöker legitimeringen av kunskap i en finländsk skola som har vuxenstuderande med flyktingbakgrund. Projektet ökar förståelsen för hurdana kunskaper som kommer fram i skolan och hur kunskaperna blir eller inte blir legitima. Det är fråga om en etnografisk studie som bedrivs vid ett medborgarinstitut på landsbygden som ordnar tvåårig grundskoleundervisning för vuxna med flyktingbakgrund, främst från länder i Mellanöstern och Afrika. Materialet samlas in genom observation i klassrum och skolor, genom inspelningar, intervjuer med studerande och lärare samt genom inspelningar och observationer i samband med fortbildning för lärare. I materialanalysen utnyttjas tematisk analys och diskursanalys.

Mohammad Moshtari från Tammerfors universitet forskar kring partnerskap mellan företag och humanitära organisationer och hur användningen av sociala medier påverkar humanitära insatser. De flesta aktörer inom den offentliga sektorn, företag och humanitära organisationer har inte tillräcklig kapacitet att reagera på naturkatastrofer på egen hand och behöver därför partnerskap. Moshtari kommer att undersöka olika typer av partnerskap och villkor för att skapa framgångsrika sektorsövergripande partnerskap. I projektet undersöks också fördelarna och riskerna med användningen av sociala medier i den humanitära leveranskedjan. Moshtari kommer att utnyttja fältstudier och samla information med hjälp av intervjuer, organisationsdokument, webbplatser och nyhetsmedier.

Samuli Reijula från Helsingfors universitet undersöker samarbetsbaserad problemlösning och kollektiv rationalitet inom vetenskap och funderar kring hur forskningens sociala praxis bör fungera för att den vetenskapliga problemlösningen ska vara så effektiv, tillförlitlig och kreativ som möjligt. Projektet kombinerar vetenskapsfilosofisk analys med kalkylmässig modellering och empiriskt material och producerar begreppsmässigt exakta men också bl.a. forskningspolitiskt relevanta teorier om kognitivt samarbete mellan forskare för att lösa komplicerade problem som förutsätter en kunskapsbaserad arbetsfördelning.

Mari Toivanen från Helsingfors universitet analyserar en växande form av livsstilsmobilitet, nämligen digital nomadism. Det är ett fenomen som blir allt vanligare i takt med att arbetet digitaliseras. Toivanen granskar de digitala nomadernas erfarenheter och åsikter om rörlighet som livsstil och hur de bygger upp sociala relationer, familjeliv, identitet och fritid. Inom ramen för projektet samlar hon intervju- och observationsmaterial från kontorskollektiv i Thailand, Finland, Skottland och Estland. Forskningen belyser kopplingarna mellan rörlighet, arbete och digitalisering i en globaliserad värld och nationalstatens föränderliga betydelse i förhållande till dessa.

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?