Finlands Akademi: reformerna gällande fri tillgång till publikationer och ansvarsfull forskarutvärdering i kraft från början av 2021

15.10.2020

Vid Finlands Akademi införs från och med de utlysningar som öppnas efter den 1 januari 2021 ett antal reformer som gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och ansvarsfull forskarutvärdering. Akademin vill på så sätt ytterligare stärka de riktlinjer för öppen vetenskap och ansvarsfull bedömning som redan länge varit i bruk.

Riktlinjerna stöds av Akademins engagemang i internationella och nationella deklarationer under de senaste två åren: initiativet Plan S för fri tillgång till vetenskapliga publikationer (2018), DORA-deklarationen om vetenskaplig bedömning (2019), den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering (2020) och deklarationen för öppen vetenskap och forskning (2020).

Akademins styrelse fattade den 23 september 2020 beslut om de principer som styr finansieringsverksamheten. Ovannämnda deklarationer och rekommendationer tas i bruk i Akademins principer 2021.

Av projekt som finansieras från utlysningar efter 1.1.2021 förutsätts tillgång till forskningsrön enligt Plan S och nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

”Öppen tillgång till publikationer och ansvarsfull forskarutvärdering har varit med i Akademins finansieringsprinciper i nästan tio år och de villkor som gäller dem är bekanta för sökandena, om än med något olika termer. I 2021 års reform övergår man till mer exakta och heltäckande anvisningar som beaktar vetenskapssamfundets verksamhet”, berättar Riitta Maijala, Akademins överdirektör för forskning.

Akademins mål är att stödja forskning där fri tillgång till referentgranskade vetenskapliga publikationer är en omedelbar och vardaglig företeelse. Styrelsens beslut fastställer godtagbara sätt för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer samt förenklar och utvidgar finansieringen av öppen tillgång.

”Målet med reformen är att akademifinansierade projekts forskningsartiklar omedelbart ska kunna läsas av alla utan betalväggar. Nyttan med sådan verksamhet har framhävts t.ex. under coronapandemin, eftersom den gör det möjligt att snabbare än tidigare samla in evidensbaserad kunskap t.ex. till stöd för utvecklingen av vacciner och läkemedel”, säger Maijala.

Av de forskningsprojekt som Akademin finansierar genom utlysningar som öppnas efter den 1 januari 2021 förutsätts öppen tillgång till forskningsresultat i enlighet med de verksamhetssätt som presenteras i Plan S. Öppen tillgång gör att forskningsresultat kan spridas så snabbt som möjligt och forskarsamhället kan arbeta effektivare.

”Undersökningar har också visat att öppet tillgängliga publikationer läses och utnyttjas oftare än andra publikationer. Därför bidrar kravet på öppenhet också till att öka den finländska vetenskapens betydelse och synlighet internationellt. Akademin efterlyser också öppen tillgång till vetenskapliga böcker och monografier. De egentliga metoderna för öppenhet hos dessa skapas dock först under de följande åren i nära samarbete med cOAlition S och samordningen av öppen vetenskap vid Vetenskapliga samfundens delegation”, säger Maijala.

Nya sätt att finansiera öppen tillgång

Finlands Akademi förbinder sig i nuläget att finansiera alla kostnader för öppen tillgång enligt Plan S i akademifinansierade projekt. Tidigare har kostnaderna för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer beaktats i samband med kostnader för biblioteks- och informationstjänster som en del av omkostnadskoefficienterna. Forskarna har dessutom kunnat ta med i sin budget som forskningskostnader artikelavgifter (article processing charge, APC) för enskilda artiklar som de publicerat. Eftersom alla utgifter för öppen tillgång – t.ex. arkivavgifter, artikelavgifter och prenumerationsavgifter – naturligt hör till biblioteks- och informationstjänsterna, är det ändamålsenligt att behandla dem som en del av omkostnaderna för de projekt som finansieras ur utlysningar efter den 1 januari 2021.

Att kostnaderna för öppen tillgång till publikationer täcks genom omkostnader gör att man kan använda pengarna flexibelt. Akademin fortsätter att genomföra reformen av finansieringen av öppen tillgång i samarbete med forskningsorganisationer.

”Vi anser att förverkligandet av öppen tillgång till publikationer ska vara en daglig service och inte längre ett separat projektspecifikt beslut. Det nya finansieringssättet innebär att ansvaret för att ordna finansieringen av öppen tillgång till en enskild artikel flyttas från forskare till finansiärer och forskningsplatser”, förklarar Maijala.

Projekt som för närvarande finansieras av Akademin och projekt som finansieras genom de utlysningar som öppnats under 2020 fortsätter dock sin verksamhet i enlighet med de nuvarande finansieringsvillkoren.

En väsentlig del av öppen tillgång till publikationer är också att avtala om de ägande- och nyttjanderättigheter som stöder den. Referentgranskade vetenskapliga artiklar ska publiceras under en global och gratis licens som garanterar omedelbar tillgång. Det ska också gå att dela och redigera artikelinnehållet gratis.

Principerna för ansvarsfull forskarutvärdering i allt högre grad en del av Akademins finansieringsprocess

Bedömningen av ansökningar vid Finlands Akademi baserar sig i huvudsak på en kvalitativ bedömning av forskningsplanen, men i synnerhet när det gäller bidragsformer som riktar sig till enskilda forskare är också forskarbedömningen viktig. Akademin utvecklar sin bedömningsprocess kontinuerligt. De ändringar som nu ska genomföras preciserar principerna för ansvarsfull forskarutvärdering som en del av Akademins hela finansieringsprocess.

Akademin har redan tagit i bruk Forskningsetiska delegationens uppdaterade meritförteckningsmodell, som lyfter fram forskarnas mångsidiga forskningsrön allt bättre så att de kan beaktas vid bedömning och beslutsfattande. Det centrala i reformen är att i stället för att se på tidskriftsbaserade mätvärden (t.ex. tidskriftens påverkansfaktor) instrueras bedömare i första hand att bedöma kvaliteten på olika forskningsresultat, beakta forskarkarriärens mångfald samt dessutom ta hänsyn till karriäravbrott ännu tydligare än tidigare. Anvisningarna och bedömningskriterierna kommer som vanligt att finnas öppet tillgängliga i samband med Akademins utlysningar.

”Då beslut fattas kommer vi också att beakta forskarnas mångsidiga karriärvägar, forskningens genomslagskraft och främjandet av öppen vetenskap. De kriterier och riktlinjer som styr finansieringsbesluten finns tillgängliga på Akademins webbplats innan utlysningarna öppnas”, säger Maijala.

Mer information

  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002
  • ledande vetenskapsrådgivare Jyrki Hakapää, tfn 0295 335 020
  • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 0295 335 104
  • vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, tfn 0295 335 128

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Läs mer

Jyrki Hakapääs bloggtext: Nya åtgärder ska främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Har du frågor eller synpunkter?