Jyrki Hakapää

Jyrki Hakapää: Nya åtgärder ska främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

15.10.2020

Åtgärderna för att implementera Plan S och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer konkretiserades avsevärt i slutet av våren och under sommaren 2020. Samtidigt blir det möjligt att genomföra de nationella riktlinjerna för öppen tillgång till forskningspublikationer. Många praktiska frågor har dock väckt diskussion under resans gång. Hur förhåller man sig till att ta i bruk principerna för Plan S från början av 2021?

Hur hitta en kvalificerad vetenskaplig tidskrift med tanke på Plan S?

Debatten om implementeringen av Plan S och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer har varit livlig alltsedan planen publicerades hösten 2018. Att tillämpa principerna i Plan S är främst en fråga för finansiärer. Men rent vardagligt sett handlar det alltid om att implementeringen bör göras förståelig och enkel för forskarna. När allt kommer omkring är det forskarna som i sitt dagliga arbete möter de utmaningar som implementeringen för med sig.

Finansiärernas cOAlition S implementerar Plan S, och nätverkets svar på en av utmaningarna är databasen Journal Checker Tool, som öppnas senare under hösten 2020. Med hjälp av databasen kan forskare på ett så smidigt sätt som möjligt framöver kontrollera huruvida den planerade publiceringskanalen för egen del är lämplig med tanke på Plan S. När allt kommer omkring beror kvalificeringen inte nödvändigtvis bara på tidskriftens sätt att hantera publiceringsprocedurer utan även på innehållet i det prenumerationsavtal med förläggaren som tecknats av en enskild forskningsorganisation eller på nationell nivå. Teamet som kommer att tillhandahålla tjänsten leds av brittiska Cottage Labs. I gruppen ingår även bland annat Directory of Open Access Journals (DOAJ), som är en viktig aktör när det gäller datainsamling med anknytning till öppen tillgång.

Omedelbar öppen tillgång ett viktigt mål

Att få omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer är ett viktigt mål för Plan S men även med tanke på de nationella riktlinjerna för öppen tillgång till forskningspublikationer. Traditionell parallellpublicering har så kallade embargotider. Det innebär att en betydande andel av publikationerna är tillgängliga först många månader eller rentav ett helt år efter publiceringen.

I mitten av juli publicerade cOAlition S en så kallad Rights Retention Strategy. Syftet med strategin är att möjliggöra omedelbar parallellpublicering och stävja förläggarnas krav på att få överta upphovsrätten i sin helhet när det gäller kollegialt granskade vetenskapliga artiklar. En finansiär gör det alltså möjligt för artikelförfattarna att behålla åtminstone rättigheterna för den så kallade godkända författarversionen (Author Accepted Manuscript, AAM). Samtidigt förutsätter och stöder finansiären implementeringen av omedelbar tillgång till AAM-versionen av artikeln.

Öppen tillgång till AAM-versionen innebär omedelbar tillgång till forskningsresultat som efter en kollegial granskning har godkänts för publicering. Rights Retention Strategy kan i princip innebära att målen för Plan S uppnås utan några förläggarinsatser. COAlition S förstår dock den viktiga roll som vetenskapliga tidskrifter spelar för forskarsamhället. Vetenskapliga tidskrifter kommer att behövas även framöver med tanke på kollegial granskning liksom för att sammanställa och redigera vetenskapligt relevanta helheter. Forskarna vill givetvis även framöver i sin forskning hänvisa till sådana versioner av artiklarna som har publicerats. För att främja öppen tillgång kommer cOAlition S alltså att fortsätta samarbeta med vetenskapliga tidskrifter och deras förläggare.

Stöd för parallellpublicering

För att ta i bruk Rights Retention Strategy behöver såväl finansiärernas finansieringsvillkor som samarbetet med vetenskapsförlag förändras. Det här är något som idag hanteras olika på lokal nivå, och medlemmarna i cOAlition S inleder också implementeringen av strategin i lite olika takt under 2021. När det gäller Finlands Akademi väntar vi på en reform av upphovsrättslagen i enlighet med det så kallade DSM-direktivet innan vi vidtar några åtgärder.

Den internationella organisationen för parallellpubliceringsforum Confederation of Open Access Repositories (COAR) publicerade en rapport i juni 2020 om olika parallellpubliceringsplattformars beredskap att uppfylla de krav som Plan S har ställt upp. Kartläggningen visar att plattformar med parallellpublicering till stor del kan tillgodose de behov som finns inom ramen för Plan S. En omställning när det gäller parallellpublicering kräver emellertid förtydligande av de mål som främjar en sådan reform, liksom fortsatt samarbete mellan finansiärer och publiceringsplattformar samt stöd för att rent praktiskt genomföra omställningen.

Unga forskares ställning i samband med öppen tillgång väcker diskussion

Både internationella och nationella aktörer har insett att implementeringen av öppen tillgång uttryckligen inverkar på publiceringsmönster och karriärmöjligheter när det gäller forskare i början av sin karriär. Därför har man i Plan S även uppmärksammat vikten av att få forskarmeriter och en reform av bedömningsverksamheten. Finlands Akademi bidrar till detta genom att samtidigt utveckla sin bedömningsverksamhet i enlighet med rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare och den nationella rekommendationen för ansvarsfull bibliometri. Inom sin bedömningsverksamhet har Akademin även åtagit sig att ta hänsyn till de mål som presenteras i The Declaration of Research Assessment (DORA).

Bedömningen av unga forskares ställning lyftes tydligt fram förra sommaren när Europeiska forskningsrådets (European Research Council, ERC) vetenskapliga styrgrupp beslutade att inte delta i implementeringen av Plan S med hänvisning till bland annat de risker som knyter an till unga forskares karriärutveckling. Beslutet väckte uppmärksamhet eftersom ERC ända från början har deltagit i utformningen och implementeringen av Plan S.

ERC:s beslut är olyckligt med tanke på Plan S. Efter ERC:s meddelande publicerade European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (Eurodoc), Global Young Academy (GYA), Marie Curie Alumni Association (MCAA) och Young Academy of Europe (YAE) sina synpunkter till stöd för Plan S om att utveckla unga forskares karriärmöjligheter. Även cOAlition S har publicerat sin syn på saken.

ERC fortsätter dock sitt engagemang när det gäller att främja öppen tillgång. Dessutom har Europeiska kommissionen åtagit sig att i samband med sin forskningsfinansiering implementera öppen tillgång till vetenskapliga publikationer i enlighet med Plan S. Akademins insatser för att främja öppen tillgång överensstämmer alltså fortfarande med Europeiska kommissionens linje när det gäller forskningsfinansiering. Nätverket cOAlition S har fått två nya medlemmar från USA: The Howard Hughes Medical Institute och The Templeton World Charity Foundation.

Mer information behövs för att främja öppen tillgång

Plan S syftar till att utveckla vetenskaplig publiceringsverksamhet på lång sikt. Med tanke på framtiden för finländsk vetenskaplig publicering blir det mycket intressant att senare i höst läsa den rapport som cOAlition S har beställt om möjligheterna att publicera artiklar enligt modellen som kallas Diamond OA. Alla vetenskapstidningar med öppen tillgång till artiklar debiterar inte publiceringsavgifter eller artikelavgifter (article processing charge, APC) utan har ordnat med någon annan form av finansiering. I den rapport om utvecklingen av finansieringsmodeller för öppen tillgång som sammanställs på uppdrag av cOAlition finns i skrivande stund redan kommentarer från mer än 2 000 vetenskapliga tidskrifter eller förläggare.

Under våren publicerade cOAlition S även två modeller för att främja en transparent kostnadsstruktur hos vetenskapliga förlag. Avsikten är att de modeller som har tagits fram tillsammans med tio internationella förlag tas i bruk inom ramen för Plan S senast 2021. I princip har medlemmarna i cOAlition S siktet inställt på att endast finansiera utgifter som stöder öppen tillgång hos förläggare som verkställer anmodan om transparens.

Dessa kartläggningar, utredningar och utvecklingssteg kommer bland annat att säkerställa att implementeringen av Plan S inte stannar av i samband med att den tas i bruk i början av 2021. Avsikten är att möjliggöra och planera för långsiktig förändring. Endast på så sätt kan vetenskapliga publiceringsmönster även framöver tillgodose forskarsfärens och samhällets behov.

Om du har frågor när det gäller att främja Plan S såväl på kort som på längre sikt kan du hitta svar på ofta ställda frågor på webbplatsen om cOAlition S. Frågorna och svaren kompletteras efter behov.

Anteckna även fredag eftermiddag den 27 november i kalendern. Planen är att Finlands Akademi då håller ett webbinarium om implementeringen av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Bland annat Johan Rooryck, som är verksamhetsledare för cOAlition, har lovat ställa upp som talare. Närmare information om programmet publiceras senare i höst på vår webbplats och på Twitter.

Har du frågor eller synpunkter?