Julkaisujen avoimen saatavuuden ja vastuullisen tutkijanarvioinnin uudistukset voimaan Akatemiassa 2021 alusta lähtien

15.10.2020

Suomen Akatemiassa otetaan käyttöön 1.1.2021 jälkeen avattavista hauista alkaen joukko uudistuksia koskien julkaisujen avointa saatavuutta ja vastuullista tutkijanarviointia. Akatemia vahvistaa näillä uudistustoimillaan jo pitkään käytössä olleita linjauksia tieteellisten tuotosten avoimuudesta ja tutkijanarvioinnin vastuullisuudesta.  

Linjausten tukena on Akatemian sitoutuminen kansainvälisiin ja kansallisiin julistuksiin viimeisen kahden vuoden aikana: Tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta edistävä Plan S 2018, tutkijan arvioinnin kehittämiseen liittyvä DORA-julistus 2019, Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt - Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus 2020 ja Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020. 

Akatemian hallitus päätti 23.9.2020 rahoitustoimintaa ohjaavista periaatteista, joissa yllä mainittujen julistusten ja suositusten keskeiset periaatteet esitetään ja otetaan käyttöön vuonna 2021.  

1.1.2021 jälkeen avattavien hakujen myötä rahoitetuilta tutkimushankkeilta edellytetään tutkimustulosten avointa saatavuutta Plan S:n ja kansallisen tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausten mukaisesti 

”Julkaisujen avoimen saatavuuden ja vastuullisen tutkijanarvioinnin asiakokonaisuudet ovat olleet mukana Akatemian rahoitusperiaatteissa jo lähes kymmenen vuotta ja niitä koskevat edellytykset ovat hakijoille tuttuja, vaikkakin hieman eri termeillä. Vuoden 2021 uudistuksessa siirrytään kohti täsmällisempiä ja kattavasti tiedeyhteisön toiminnan huomioivia ohjeistuksia”, Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala toteaa.  

Akatemian tavoitteena on tukea tutkimusta, jossa vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen avoimuus on välitöntä ja arkipäiväistä. Hallituksen päätöksessä on tarkemmin määritelty hyväksyttävät tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden tavat sekä yksinkertaistettu ja laajennettu julkaisujen avoimen saatavuuden rahoitustapaa.  

”Uudistuksen tavoitteena on saattaa Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusartikkelit välittömästi kaikkien luettaviksi ilman maksumuureja. Tällaisen toiminnan hyödyt ovat esimerkiksi koronapandemian aikana nousseet korostetusti esiin, sillä näin mahdollistetaan aiempaa nopeampi tutkitun tiedon karttuminen esimerkiksi rokote- ja lääkekehityksen tueksi”, Maijala jatkaa.  

1.1.2021 jälkeen avattavien Akatemian hakujen myötä rahoitetuilta tutkimushankkeilta edellytetään tutkimustulosten avointa saatavuutta Plan S:n esittämien toimintatapojen mukaisesti. Avoin saatavuus mahdollistaa tutkimustulosten mahdollisimman nopean levittämisen sekä tiedeyhteisön tehokkaan työskentelyn.  

”Tutkimukset myös osoittavat, että avoimesti saatavilla olevia julkaisuja luetaan ja hyödynnetään useammin kuin muita julkaisuja. Siksi avoimuuden edellyttäminen nostaa myös suomalaisen tieteen merkitystä ja näkyvyyttä kansainvälisesti. Akatemia kehottaa myös tiedekirjojen ja monografioiden avoimeen saatavuuteen. Varsinaiset toimintatavat niiden avoimuuden toteuttamiseksi luodaan kuitenkin vasta seuraavien vuosien aikana tiiviissä yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan avoin tiede -toiminnan ja cOAlition S:n kanssa” Maijala kertoo.  

Avoimen saatavuuden toteuttamisen rahoittamiseen uudistuksia

Suomen Akatemia sitoutuu tässä vaiheessa rahoittamaan kaikki Plan S:n mukaisesta avoimen saatavuuden toteuttamisesta koituneet kulut rahoittamissaan hankkeissa. Aiemmin tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden kuluja on huomioitu kirjasto- ja tietopalvelujen kustannuksissa osana yleiskustannuskertoimia. Lisäksi tutkijat ovat voineet itse hakea budjetissaan tutkimuskuluina yksittäisten julkaisemiensa artikkelien kirjoittajamaksu -tyyppisiä Article Processing Charge APC-maksuja. Koska kaikki avoimen saatavuuden kulut ─ esimerkiksi julkaisuarkistot, APC-kulut ja lehtitilausmaksut ─ kuuluvat luontevasti kirjasto- ja tietopalveluihin, ne on tarkoituksenmukaista käsitellä osana yleiskustannuksia 1.1.2021 jälkeen avattavista hauista rahoitetuissa hankkeissa.

Julkaisujen avoimen saatavuuden kulujen kattaminen yleiskustannuksista mahdollistaa joustavan rahan käytön. Akatemia jatkaa avoimen saatavuuden rahoituksen uudistamisen toteutusta yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa.  

”Akatemia näkee julkaisujen avoimen saatavuuden toteutuksen olevan jokapäiväinen tutkijan palvelu, eikä enää niinkään projektikohtainen erillinen päätös. Uusi rahoitustapa siirtää yksittäisen artikkelin avoimen saatavuuden rahoituksen järjestämisen vastuun pois tutkijoilta rahoittajille ja suorituspaikoille”, Maijala kuvailee.  

Tällä hetkellä Akatemian rahoituksella toimivat hankkeet sekä vuoden 2020 aikana avattujen hakujen myötä rahoitettavat hankkeet jatkavat toimintaansa kuitenkin nykyisten rahoitusehtojen mukaisesti.

Oleellinen osa julkaisujen avointa saatavuutta on myös sopia sitä tukevista omistus- ja käyttöoikeuksista. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit tulee julkaista maailmanlaajuista, vastaanottajalle maksutonta ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen. Lisenssin on taattava myös artikkelin sisällön maksuton uudelleenjakaminen ja muokkaaminen.   

Vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteet tulevat entistä vahvemmin osaksi Akatemian rahoitusprosessia 

Akatemian hakemusten arviointi perustuu pääasiassa tutkimussuunnitelman laadulliseen arviointiin, mutta etenkin tutkijalle suunnatuissa rahoitusmuodoissa myös tutkijanarviointi on keskeistä. Akatemia kehittää arviointikäytänteitään jatkuvasti ja nyt toteutettavat muutokset tarkentavat vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteita osana Akatemian koko rahoitusprosessia.

Akatemia on jo ottanut käyttöön Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENK:n uudistetun ansioluettelomallin, joka nostaa hakijan moninaiset tutkimustuotokset entistä paremmin esiin arvioinnissa ja päätöksenteossa huomioitaviksi. Keskeistä uudistuksessa on, että lehtiperusteisen metriikan (esimerkiksi lehden vaikuttavuuskerroin) sijaan arvioitsijoita ohjeistetaan ensisijaisesti arvioimaan erilaisten tutkimustuotosten laatua ja lisäksi huomioimaan tutkijanuran monimuotoisuus sekä aiempaa vielä selkeämmin urakatkokset. Ohjeistus ja käytetyt arviointikriteerit ovat totuttuun tapaan avoimesti saatavilla hakuilmoituksen yhteydessä.   

”Myös moninaiset tutkijan urapolut, tutkimuksen vaikuttavuus sekä avoimuuden edistäminen otetaan päätöksenteossa huomioon. Rahoituspäätösten tekoa ohjaavat kriteerit sekä linjaukset ovat nähtävillä Akatemian verkkosivuilla ennen hakujen avautumista”, Maijala sanoo. 

Lisätietoja:  

  • Tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala, p. 029 533 5002 
  • Johtava tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5020 
  • Johtava tiedeasiantuntija Aki Salo, p. 029 533 5104 
  • Tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari, p. 295 33 5128

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi  

Suomen Akatemian viestintä
Pekka Rautio
viestintäasiantuntija
p. 029 533 5040
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Lue myös: 

Jyrki Hakapään blogikirjoitus: Uusia toimia tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi 

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?