Finlands Akademi öppnar utlysning för forskning om begränsning av och anpassning till klimatförändring

26.6.2020

Finlands Akademi ska utlysa specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändringen. Genom utlysningen finansierar Akademin forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändring samt ökad genomslagskraft av den forskning som bedrivs. Statsrådet har i planen för de offentliga finanserna för 2021–2024 anvisat Akademin en bevillningsfullmakt på 10 miljoner euro av engångsnatur för detta ändamål.

Syftet med finansieringen är att stödja högklassig forskning och öka den samhälleliga genomslagskraft som forskningen ger upphov till. Dessutom erbjuder finansieringen en möjlighet att sammanföra forskning som redan genomförts med andra medel och utifrån den bedriva ny forskning.

Finansieringen kan sökas av forskningskonsortier. Genom utlysningen finansieras forskning där konsortier granskar helheten av flera samhälleliga delsystem (t.ex. mat, trafik, energi, samhällssystem) och beroendet mellan systemen med tanke på begränsning av och/eller anpassning till klimatförändringen. Forskningen kan också gälla ett enda delsystem på ett övergripande sätt. Samtidigt förväntas konsortierna systematiskt främja ett mer omfattande forskningsgenomslag i sina projekt.

”Klimatförändringen förändrar de rådande naturförhållandena och konsekvenserna sprider sig både direkt och indirekt till olika samhällssektorer och ökar för sin del riskerna i anslutning till mänsklig verksamhet och allmänt välbefinnande. Förändringarnas karaktär, intensitet, regionala variationer och inbördes beroendeförhållanden är förknippade med många osäkerhetsfaktorer och många olika slags forskningsfrågor. Vi hoppas att forskningsprojekten också ska ge svar på vilka systemiska förändringar som behövs i olika system för att trygga framtida välfärd och hållbar utveckling”, säger Riitta Maijala, Akademins överdirektör för forskning.

Finansieringen kan sökas av konsortier bestående av tre eller flera delprojekt som representerar minst tre olika forskningsområden och som har tidigare verifierat forskningssamarbete samt nationellt och/eller internationellt samarbete utanför forskarsamhället eller annat samhälleligt genomslag. Konsortiets finansiering får uppgå till högst 1,7 miljoner euro. Ansökningstiden är 1–30.9.2020. Finansieringsperioden täcker åren 2021–2024.

Information om utlysningen:

  • Konsortiernas arbete bygger i hög grad på befintlig forskning och skapar större helheter eller fördjupar forskningen.

  • Projekten som finansieras inom denna utlysning bygger på vetenskapligt högklassiga och ambitiösa forsknings- och genomslagsplaner som högklassiga konsortier av forskningsgrupper och eventuellt andra genomslagsaktörer genomför.

  • Vid bedömningen av ansökningar fästs uppmärksamhet vid både forskningens vetenskapliga kvalitet och projektets samhälleliga genomslag.

  • I planen beskrivs hur intressanta projektets forskningsresultat är, möjligheterna att utnyttja dem och deras tillämpningsområden utanför forskarsamhället samt t.ex. det förväntade genomslaget på kort och/eller lång sikt i olika former.

  • Finansieringen täcker även utgifter som uppkommer av genomförandet av genomslagsplanen.

  • De projekt som finansieras förutsätts ha internationellt samarbete och genomslag.

Ansökningarna bedöms av expertpaneler. Besluten om vilka projekt som finansieras offentliggörs i januari 2021.

Mer information:

  • Läs utlysningstexten
  • överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos, tfn 0295 335 151, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?