10 miljoner euro för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation

8.12.2020

Finlands Akademi har beviljat 10 miljoner euro för högskolor och statliga forskningsinstitut inom specialutlysningen för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation. Med finansieringen stöds forskningsbaserade partnerskapsnätverk där högskolorna och de statliga forskningsinstituten bildar nätverk med näringslivet för att stärka forskningens högklassiga samhälleliga genomslag. Genom de åtgärder som nu finansierats kan man stärka och fördjupa verksamheten inom befintliga samarbetsnätverk eller bygga upp och pröva nytt samarbete.

Inom utlysningen inlämnades 71 ansökningar bestående av sammanlagt 213 delprojekt. Finansiering beviljades till 10 projekt (41 delprojekt). Åtta av de finansierade projekten är konsortier där universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut deltar. Bland de finansierade finns nio universitet, sju yrkeshögskolor och fem statliga forskningsinstitut.

Utlysningen öppnades tack vare en tilläggsfullmakt som anvisades Akademin i statens fjärde tilläggsbudget för 2020. Utlysningen är en del av de åtgärder genom vilka Akademin förverkligar målen för den nya partnerskapsmodellen enligt den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Akademin stöder dessa mål också t.ex. med flaggskeppsprogrammet och finansieringen av forskningsinfrastruktur.

”Trots den brådskande tidtabellen höll ansökningarna hög nivå. I många ansökningar kombinerades en stark och högklassig forskningsbas med ett mycket engagerat partnernätverk. Sektionen fäste stor vikt vid kvaliteten på nätverkets verksamhetsplan. Med denna finansiering stärker Akademin verksamheten i sådana ekosystem som utnyttjar den senaste vetenskapliga kunskapen. Det centrala i partnerskapsnätverken är att aktörerna i hela värdekedjan engagerar sig”, konstaterar professor Johanna Myllyharju, ordföranden för den sektion som fattade finansieringsbesluten.

Finansiering beviljades bl.a. för lösningar inom cirkulär ekonomi, utveckling av informations- och kommunikationsteknik och utveckling av nya läkemedelspreparat. Med finansieringen stöds också t.ex. partnerskapsnätverkens verksamhet i anslutning till flod- och avrinningsområdesmätningar. Många av de finansierade nätverken har en nära koppling till Finlands Akademis flaggskeppsprogram.

Mer information

 Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Anna Oravakangas
tfn 0295 335 039
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?