Finlands Akademi beviljade profileringsfinansiering för att stärka universitetens forskningsförutsättiningar

17.5.2019

Finlands Akademi har fattat besluten om finansieringen för att stärka forskningens profilering vid universiteten i Finland. Finansieringen stöder utvecklingen av forskningsområden som universiteten har valt på basis av sin strategi och stärker förutsättningarna att bedriva forskning av hög kvalitet. Akademins finansiering påskyndar universitetens utvecklingsarbete.

Profileringsfinansieringen utlystes nu för femte gången. Den totala ansökta finansieringssumman uppgick till 103 miljoner euro, medan den totala beviljade summan var 50 miljoner euro. De sökande universiteten ska presentera konkreta planer för att förstärka förutsättningar att utveckla forskningens kvalitet och genomgång inom de utvalda profileringsområdena. Även profileringsområdets samarbete och arbetsfördelning mellan universitet och andra organisationer utgör en viktig del av ansökan.

Elva av de 13 universitet som inlämnade en ansökan beviljades finansiering. Finansieringen beviljas för fyra år och beloppen varierar mellan 500 000 euro och 14,7 miljoner euro. Finansieringsbeslut grundar sig på expertpanelens utlåtande, panelens rangordning av ansökningarna, finansieringens relation till det planerade utvecklingsarbetet och universitetets forskningsfinansiering i sin helhet samt universitetets proggressrapporter om arbetet som finansierats i föregående utlysningar.

Finansiering söktes för totalt 32 profileringsområden, av vilka det mesta (23) anknyter till områdena universiteten tidigare valde. Deras planer fördjupar utvecklingen av dessa forskningsområden.

I änsökningarna finansieringen ämnades använda främst för forskarnas lön. Ansökningarna framställde även mångsidigt internationaliseringsarbete, olika plattformar för att befrämja tvärvetenskapligt samarbete, utveckling av den lokala forskningsinfrastrukturen, fördjupning av nationellt och internationellt samarbete samt utvecklingsarbete inom samhällelig växelverkan och samarbete med näringslivet.

En internationell expertpanel utvärderade universitetens ansökningar. Bedömningspanelen besitter expertis i egenskap av europeiska universitetsrektorer och vicerektorer med mångsidig erfarenhet av reformer till stöd för universitetens forskningsverksamhet. Panelen ansåg ansökningarna vara högklassiga.

Mer information

  • Finlands Akademis styrelseordförande, professor Johanna Myllyharju, tfn 0294 485 740, fornamn.efternamn(at)oulu.fi
  • Överdirektör för forskning Riitta Maijala, Finlands Akademi, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?