Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2018 nu på webben

6.7.2018

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2018 finns nu tillgänglig på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Du kan lämna in din ansökan i e-tjänsten fr.o.m. den 10 september. Ansökningstiden går ut den 1 oktober kl. 16.15 finsk tid.

Under sommaren kommer vi att bereda vissa tekniska ändringar för att underlätta ansökningsprocessen. De tekniska anvisningarna kompletteras under augusti så att de är klara senast när ansökningstiden början den 10 september.

Ny struktur för forskningsråden

Finlands Akademis forskningsrådsstruktur ändras. Från och med septemberutlysningen 2018 kan ansökningar lämnas in till ett av tre forskningsråd. Efter den 1 januari 2019 har Akademin tre forskningsråd: forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, forskningsrådet för kultur och samhälle och forskningsrådet för naturvetenskap och teknik.

På vår webbplats finns information om forskningsrådens verksamhetsområden och en klassificering av forskningsområden. Då du väljer det lämpligaste forskningsrådet för din forskning lönar det sig att betrakta forskningsrådens verksamhetsområden ur ett brett perspektiv. Observera också att du i e-tjänsten fortsättningsvis kan välja fem forskningsområden som bäst beskriver din forskning.

Forskningsplanens struktur utvecklas

Vi har förnyat forskningsplanens struktur på basis av respons från sökande och bedömare. Den nya strukturen svarar bättre mot de frågor som ställs vid bedömningen. Från och med septemberutlysningen 2018 ska både forskningsplanen och publikationsförteckningen ifyllas på en skild flik i den elektroniska blanketten.

Besluten fattas i två steg

Akademin har inom vissa bidragsformer experimenterat med att be bedömningspaneler både betygsätta och rangordna ansökningar. Forskningsråden har utnyttjat denna information vid sina beslut. Nu utvidgar vi experimentet till att även omfatta septemberutlysningen 2018. Forskningsrådens beslutanderätt när det gäller själva finansieringsbeslutet kommer inte att ändra.

Finansieringsbesluten gällande de ansökningar om akademiprojekts-, akademiforskar- och forskardoktorsbidrag som inlämnas i septemberutlysningen 2018 fattas i två steg. I det första steget får de ansökningar som fått betyget 1–4 avslag, efter forskningsrådets avvägande. Det betyder alltså att dessa sökande får besked om beslutet snabbare än tidigare. I det andra steget behandlas resten av ansökningarna.

Finansiering som kan sökas i september 2018:

  • Akademiprojektsbidrag, alla forskningsområden
  • ICT 2023-programmet: En programmerbar värld och avancerad programvaruteknik
  • Bidrag för anställning som akademiforskare
  • Bidrag för anställning som forskardoktor
  • Bidrag för anställning som klinisk forskare
  • Finansiering för internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal
  • Rådet för strategisk forsknings matchande bidrag för Horisont 2020

Övrig finansiering som kan sökas:

  • Bedömning av ansökningar om undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsforskning 

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?