Finlands Akademi valde nya forskardoktorer

26.4.2018

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beslutat att finansiera 30 nya anställningar som forskardoktor. Finansieringen beviljas för tre år.

Med finansiering från Akademin kommer de nya forskardoktorerna att undersöka bl.a. betydelsen av miljölagstiftningen och kontrollen av kemikalier i de arktiska områdena, sambandet mellan sömnstörningar i tidig barndom och ADHD, teknologins roll i marknadsreformering och populationsdynamiken i Afrika 130 000–10 000 år sedan.

Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av de sökande som beviljades bidrag) var 11,5 procent. Forskningsrådet finansierar anställningarna med sammanlagt ca 7,5 miljoner euro. Andelen kvinnor bland finansieringsmottagarna är 73 procent.

Forskningsrådet lät bedöma totalt 260 ansökningar om bidrag för anställning som forskardoktor som inlämnats under Akademins septemberutlysning 2017. Ansökningarna bedömdes genom internationell kollegial bedömning (peer review), dvs. Akademin ordnade disciplin-specifika paneler som bestod av internationella forskare.

De viktigaste finansieringskriterierna var forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes kompetens. Dessa kriterier grundar sig på Finlands Akademis finansieringsprinciper. I forskningsrådets finansieringsbeslut lades särskild vikt vid sådana sökande som i sin forskningsplan kombinerar hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag eller vetenskaplig förnyelse.

Forskningsrådet beaktade även den sökandes förutsättningar att öka sin självständighet under projektets lopp samt lade vikt vid internationell mobilitet. Forskardoktorer förväntas ha goda nationella och internationella nätverk och de uppmuntras till internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Finansieringen för forskardoktorer ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?