Finlands Akademi finansierar nya forskardoktorer inom biovetenskap och miljö

29.5.2018

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö har beslutat att finansiera 16 nya anställningar som forskardoktor. Finansieringen uppgår till ca 4,3 miljoner euro totalt. Finansieringen beviljas för tre år.

Forskningsrådet lät tio paneler bedöma sammanlagt 131 ansökningar om forskardoktorsbidrag som inlämnades inom Akademins septemberutlysning. Beviljandegraden (dvs. hur stor andel av de sökande som beviljades bidrag) var drygt 12 procent. En dryg tredjedel av de finansierade är kvinnor.

De viktigaste kriterierna för finansieringsbesluten var forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och den sökandes kompetens. Forskningsrådet beaktade även den sökandes förutsättningar att öka sin självständighet under projektets lopp samt lade vikt vid internationell mobilitet.

Forskardoktorer förväntas ha goda nationella och internationella nätverk. De uppmuntras dessutom till internationell mobilitet och internationellt samarbete. Bidragen för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter.

Som en del av Akademins pågående arbete för att utveckla bedömningsverksamheten testade man en modell i den här utlysningen där panelerna både betygsatte och rangordnade (endast ansökningar med betyg 5 eller 6) ansökningarna. Forskningsrådet utnyttjade denna information i sina beslut.

”I finansieringsbesluten betonades forskarnas självständighet och sökandet efter nya influenser från andra forskningsmiljöer. Mobilitetskravet är ett sätt att främja dessa faktorer”, säger forskningsrådets ordförande, professor Kai Lindström.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?