Maiju Gyran (kuvassa vasemmalla) työskentelee johtavana tiedeasiantuntijana Suomen Akatemiassa ja Floora Ruokonen (@FlooraRn) toimii johtajana Akatemian tutkimusympäristöjen vastuualueella.

Finlands Akademi utreder sammanslagning av akademiprofessorsbidraget och finansieringen av spetsforskningsenheter

16.11.2023

Finlands Akademi utvärderar som bäst bidragsformerna för akademiprofessor och spetsforskningsenheter. Målet är att utreda om det lönar sig att kombinera dessa två instrument och öppna en gemensam utlysning i slutet av våren 2024. Forskare och forskningsorganisationer ska höras via en enkät och under en diskussion i november–december.

Verksamhetsidén för Finlands Akademis nya strategi är att öppna nya vägar för högklassig, ansvarsfull och effektiv forskning. Som en del av verkställandet av strategin går vi igenom de nuvarande bidragsformerna och bedömer deras aktualitet. Vårt mål är att bygga upp en balanserad och modern finansieringshelhet.

I Akademins verksamhetsplan och ekonomiska plan 2024–2027 (pdf, på finska) konstateras att ett nytt program för spetsforskningsenheter inleds 2026. Dessutom är avsikten att öppna en utlysning av bidrag för anställning som akademiprofessor år 2024. Vi undersöker nu möjligheten att kombinera akademiprofessorutlysningen med utlysningen för spetsforskningsenheter. Vi utreder möjligheterna att till exempel kombinera ansökningstider och bedömningen eller bidragsformerna helt och hållet, varvid direktören för spetsforskningsenheten alltid också skulle vara akademiprofessor. Dessutom kan det bli fråga om att genomföra utlysningen med en kombination av någon av de ovan nämnda metoderna.

Målet är en helhet av bidragsformer som kompletterar varandra

Bakgrunden till utredningen är Akademins mål att utveckla finansieringsinstrumenten så att de kompletterar varandra utan överlappningar. I sin nuvarande form har de två bidragsformerna i stor utsträckning haft samma mål och samma sökande. Av statistiken kan vi se att nästan 56 procent av de sökande har deltagit i flera utlysningar under de senaste tio åren. Av dessa har 27 procent lämnat in sammanlagt fyra eller flera – ofta till och med åtta – ansökningar. Detta har inneburit mycket överlappande arbete för de sökande och en arbetskrävande bedömningsprocess även för Akademin. Dessutom talar i synnerhet den låga procenten bifallna ansökningar om bidrag för anställning som akademiprofessor för en grundlig granskning av utvecklingen av finansieringsformen i fråga, och även i den senaste internationella utvärderingen av Finlands Akademi framfördes kravet på en grundligare utvärdering av finansieringsinstrumenten särskilt i samband med bidraget för anställning som akademiprofessor.

Utöver synergiaspekterna är målet med utredningsprojektet att hitta fungerande lösningar till den finländska forskningsfinansieringshelheten i en föränderlig verksamhetsmiljö, där rekryteringsansvaret numera ligger hos universiteten i enlighet med universitetslagen, och Akademins roll i stödet till forskarkarriärerna har minskat. Akademin har redan svarat på den förändrade verksamhetsmiljön genom att utveckla finansieringsformerna för den yngre forskargenerationen.

Ur Akademins synvinkel erbjuder programmen för spetsforskningsenheter en viktig, forskarorienterad kanal för dem som bedriver banbrytande forskning. I instrumentet finns inbakad en stark vetenskaplig frihet och dessutom skapar spetsforskningsenheterna en grund för många andra forskningsprojekt, till exempel inom ramen för organisationsorienterad finansiering såsom Flaggskeppsprogrammet. Spetsforskningsenheternas verksamhet är också i princip internationell och har därigenom stort vetenskapligt genomslag.

Forskare och forskningsorganisationer hörs i november–december – utlysningen torde öppna våren 2024

Som en del av utredningsarbetet öppnar vi i november en webropol-enkät riktad till forskare och andra intressentgrupper. Dessutom ordnar vi i december ett diskussionstillfälle för våra intressentgrupper där vi bearbetar synpunkter, observationer och önskemål från forskare och forskningsorganisationer om ordnandet av den kommande utlysningen. Därefter fastställer vi huvuddragen i de forskningspolitiska målen för det aktuella finansieringsinstrumentet i början av 2024, och Akademins styrelse beslutar om dem som en del av grunderna för besluten om forskningsfinansiering.

Utlysningstexten, ansökningarnas delar, bedömningskriterierna och bedömningsprocessen ska fastställas och beslutas våren 2024. Målet är att publicera utlysningstexten och öppna utlysningen i slutet av våren 2024.

Svara på enkäten (på finska och på engelska): https://link.webropolsurveys.com/S/F1729E487D21D557

Har du frågor eller synpunkter?