Huippuyksikköohjelmahakuun ei tule muutoksia – akatemiaprofessorirahoitusmuodosta päätökset touko-kesäkuussa

16.4.2024

Huippuyksikköohjelmahaun konseptiin ei tehdä muutoksia. Jatkossa huippuyksiköitä kannustetaan kuitenkin rahoituskaudellaan entistä aktiivisempaan EU-rahoituksen hakemiseen. Myös akatemiaprofessorirahoitushaku järjestetään, mutta sen sisältöön on tulossa tarkempia linjauksia myöhemmin keväällä. Suomen Akatemian hallitus päätyi näihin ratkaisuihin tutkijayhteisöltä saadun palautteen sekä Akatemian luottamuselinten käymien keskustelujen perusteella.

Olemme arvioineet viime kuukausien aikana akatemiaprofessori- ja huippuyksikkörahoitusmuotoja. Arvioinnin taustalla vaikuttaa Akatemian tavoite kehittää rahoitusmuotoja toisiaan täydentävinä, ei päällekkäisenä kokonaisuutena. Nykymuodossaan akatemiaprofessorin ja huippuyksiköiden rahoitusmuodoilla on osin samoja tavoitteita ja hakijoita, mikä on tarkoittanut paljon päällekkäistä työtä hakijoille sekä työlästä arviointiprosessia myös Akatemialle. Lisäksi etenkin akatemiaprofessorihaun matala läpimenoprosentti on puoltanut kyseisen rahoitusmuodon perusteellista tarkastelua. Myös Akatemian kansainvälisen arvioinnin suosituksissa tuotiin esille vaatimus rahoitusmuotojen perusteellisemmasta arvioinnista erityisesti akatemiaprofessorirahoituksen yhteydessä.

Sidosryhmäkyselystä ja -työpajasta saamamme palautteen perusteella huippuyksikkörahoitus koetaan hyvin toimivaksi nykymuodossaan, mutta akatemiaprofessorin rahoitusmuodon tavoitteista on paljon erilaisia näkemyksiä.

Jatkoimme alkuvuodesta keskustelua arvioinnin tuloksista Akatemian tieteellisissä toimikunnissa ja Akatemian hallituksen iltakouluissa.

Keskustelujen lopputulemana Akatemian hallitus päätti 11.4.2024 rahoitustoimintaamme ohjaavasta dokumentista: Tutkimusrahoituspäätösten perusteet (TRP). Huippuyksiköistä päätettiin näin:

TRP: ”Huippuyksikkö on tutkimusyhteisö, joka on saavuttamassa oman alansa kansainvälisen parhaimmiston tai on jo sen saavuttanut. Se voi muodostua yhdestä tai useasta tutkimusryhmästä, jotka toimivat keskenään kiinteässä yhteistyössä toteuttaen yhteistä tutkimussuunnitelmaa. 

Suomen Akatemia valitsee tutkimuksen huippuyksiköiksi uudistumiskykyisiä, tieteellisesti erittäin korkeatasoisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia tutkimusyhteisöjä. Huippuyksikköohjelmassa uudistuminen toteutetaan uusien tutkimusaiheiden, menetelmien, lähestymistapojen ja tutkimusryhmien muodossa. Huippuyksikköohjelman isäntäorganisaatioiden kanssa toteutettava pitkäjänteinen yhteisrahoitus mahdollistaa riskin ottamisen ja uudet avaukset.”

Uutena, Akatemian kansainvälisen linjauksen toimeenpanoa tukevana täydennyksenä huippuyksiköille on kuitenkin lisätty kannuste aktiivisemmasta EU-rahoituksen hakemisesta ja saamisesta. Kannusteen kautta on tarkoituksena edistää parlamentaarisen TKI-ryhmän loppuraporttiin pohjautuvaa hallitusohjelman tavoitetta Suomeen ohjautuvan EU:n t&k-rahoituksen kaksinkertaistamisesta.

TRP:ssä asia muotoillaan näin:Jälkimmäisen kauden rahoituspäätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä otetaan huomioon rahoitustason määräytymisessä myös huippuyksikön aktiivisuus EU-rahoituksen hakemisessa ja sen saannossa sekä yksikön suunnitelmat jatkosta huippuyksikkörahoituksen päätyttyä.”

Seuraava huippuyksikköohjelmahaku avataan kesäkuussa samoilla periaatteilla kuin kaksi edellistä ohjelmahakua

Huippuyksikköhaun tuleva hakuaikataulu on:

Huippuyksikköhaku julkistetaan kesäkuussa ja aievaiheen hakemukset tulee jättää Akatemiaan 25.9.2024. Toiseen vaiheeseen pääsijät valitaan huhtikuussa 2025, ja varsinaiset hakemukset tulee jättää kesäkuussa 2025. Päätökset ohjelmaan valittavista yksiköistä tehdään lokakuussa 2025, ja rahoituskaudet alkavat 1.1.2026.

Akatemiaprofessorirahoituksen hakua koskevat päätökset tehdään myöhemmin keväällä

Akatemian hallitus käy vielä kevään aikana keskusteluja akatemiaprofessorin rahoitusmuodon tarkemmasta sisällöstä. Eri kehitysehdotuksia halutaan punnita huolella, ja rahoitusmuotoa kehitetään vastaamaan Akatemian uuteen strategiaan.

Akatemiaprofessorin rahoitushaku on joka tapauksessa tulossa, ja siitä on tavoitteena tehdä ennakoitava ja säännöllinen. Tätä toivottiin erityisesti sidosryhmäkyselyn vastauksissa.

Nyt jo tiedetään, että rahoitusmuotoa tullaan uudistamaan joustavammaksi. Akatemiaprofessorin rahoitus voi jatkossa sisältää tutkimuksen kuluja tarpeen mukaan, esimerkiksi hakijan omaa palkkaa ja/tai ryhmän jäsenten palkkoja sekä muita tutkimuskuluja. Tämä tarkoittaa, että rahoituksesta tehdään yksi kokonaiskustannusmallin mukainen päätös, kuten muissakin Akatemian rahoitusmuodoissa. Akatemiaprofessorirahoituksen enimmäismäärä kerrotaan hakuilmoituksessa.

Akatemiaprofessoreiden osalta päätös rahoitustoimintaa ohjaavasta TRP-dokumentista tehdään touko-kesäkuussa. Rahoitushaun aikataulu julkistetaan heti TRP-päätöksen jälkeen.

Tiedotamme päätöksistä ja hakujen käynnistymisestä Akatemian verkkosivuilla.

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?