Finlands Akademi ska förenkla forskningsplanens struktur

6.5.2024

Från och med hösten 2024 kommer Finlands Akademi att införa en ny struktur för forskningsplanen i ansökningar. De sökande har funnit den nuvarande strukturen besvärlig.

Akademin kommer inte längre att använda underrubriker i planen, och de ansökningsspecifika anvisningarna kommer endast att finnas i forskningsplanens mall. Den nya strukturen har tre huvudrubriker: 1) Bakgrund och relevans, 2) Genomslag och 3) Genomförande. I slutet finns även rubriken Källförteckning. Planens grundläggande struktur och anvisningarna är lätta att anpassa efter utlysningens mål.

Vi har också flyttat den korta datahanteringsplanen, som tidigare ingick i forskningsplanen, till ansökningsblanketten. Finansierade projekt ska fortsättningsvis lämna in en fullständig datahanteringsplan innan de tar emot finansieringen.

Från och med hösten 2024 hittas mallarna för forskningsplaner enkelt på en enda sida: www.aka.fi/forskningsplan. Mallarna finns endast på engelska, eftersom ansökningarna bedöms av paneler bestående av internationella sakkunniga.

Den reviderade strukturen för forskningsplanen återspeglar också bättre behoven hos forskare som ansöker om ERC-finansiering.

Vad, varför och hur

I avsnittet Bakgrund och betydelse ombeds de sökande att reflektera över bakgrunden till sin forskning och forskningens förhållande till det aktuella kunskapsläget inom disciplinen.

Forskningens genomslag får en mer framträdande roll i forskningsplanen. I avsnittet om genomslag ombeds sökanden beskriva forskningens förväntade resultat, effekter och genomslag, både inom och utanför forskningsvärlden. Det bredare genomslaget av forskningen kan beskrivas med hänsyn till FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

I det tredje avsnittet av planen ska sökanden beskriva konkret hur forskningen ska genomföras: hur, av vem och var. Sökandena bör också överväga hur de tar hänsyn till ansvarsfull vetenskap i sin forskning och dess genomförande. Ansvarsfull vetenskap omfattar principer som öppna data och öppen publicering, forskningsetik, jämställdhet och likabehandling.

Läs mer

Har du frågor eller synpunkter?