Covid-specialfinansieringens resultat: forskningskunskap stärker förmågan att hantera framtida kriser

5.3.2024

En stark och bred forskningsbas och förmågan att använda forskningsdata möjliggjorde snabba insatser från olika vetenskapliga discipliner under coronapandemin. Särskild finansiering från Finlands Akademi hjälpte forskare att identifiera kritiska forskningsfrågor. De finansierade projekten bidrar till att forskningsresultaten får genomslag och till att samhället blir mer motståndskraftigt mot kriser.

2020 var ett exceptionellt år. Coronapandemin hade en genomgripande inverkan på såväl stora som små praktiska frågor liksom på våra idéer och värderingar. Redan i början av pandemin betonades vikten av vetenskap och kunskap av hög kvalitet för att säkra människors välbefinnande och samhällets funktion. I mars 2020 reagerade Finlands Akademi omgående på de nya forskningsbehov som pandemin orsakade och ändrade snabbt inriktningen av sin forskningsfinansiering. Akademin utlyste särskild finansiering för att stödja och påskynda forskning om covid-19-pandemin och begränsningen av dess följder samt om hur forskning utnyttjas i samhället. Utlysningen var en del av akademiprogrammet Pandemier och andra kriser –beredskap och hantering (RESILIENCE). Med programmet ville vi svara på forskningsbehov relaterade till samhälleliga kriser och stödja forskning som bidrar till ökad beredskap inför framtida kriser.

Den snabba reaktionen krävde stor flexibilitet från Akademins personal och beslutande organ, och särskilt från forskarsamhället. Hotet om storskaliga och allvarliga konsekvenser för vårt samhälle som pandemin medförde motiverade trots allt oss alla att arbeta för att möjliggöra ny forskningskunskap.

Specialfinansieringen användes för att snabbt inrikta redan pågående forskning på covid-19-pandemin och hur man kunde motverka dess effekter. Finansieringen beviljades inom alla forskningsområden för projekt som rörde SARS-CoV-2-viruset och den covid-19-pandemi som det orsakade, de samhälleliga konsekvenserna av pandemin samt förebyggande och/eller begränsning av pandemins negativa effekter. Totalt finansierade Akademin 44 forskningsprojekt från tolv organisationer med ca 8,5 miljoner euro.

Forskningen skapar kunskap och kapacitet att bidra till samhällets motståndskraft och beredskap under exceptionella omständigheter

De specialfinansierade forskningsprojekten har nu avslutats, och forskarna har rapporterat till Akademin om sina resultat och projektens genomslag. Vi vill med några exempel visa hur långsiktig forskning kan förbereda oss för att hantera plötsliga kriser.

Distansundervisning under coronatiden försämrade utvecklingen av läsförmågan och påverkade lärares och rektorers välbefinnande i arbetet

The effect of coronavirus epidemic on education: Teacher stress and remote teaching practices as mechanisms for student outcomes (CONE)

Syftet med studien var att förstå sambandet mellan covid-19-pandemin och lärares och rektorers välbefinnande i arbetet och grundskoleelevers inlärning. Forskningen genomfördes med hjälp av frågeformulär och intervjuer med lärare och rektorer, elever och deras vårdnadshavare. Resultaten visade att även om pandemin var kopplad till den stress som lärare och rektorer upplevde, var välbefinnandet i arbetet i hög grad individuellt. Eleverna förknippade distansundervisningen med både negativa och positiva erfarenheter, även om de saknade sina vänner under distansstudierna. Dessutom visade resultaten att coronaperioden bromsade läs- och skrivutvecklingen hos elever i grundskolorna. Distansundervisningen orsakade också oro kring barns inlärning, speciellt hos föräldrar till barn i behov av särskilt stöd.

Flödessimuleringar visar att infektionsrisken kan minskas avsevärt genom ventilation

Droplet clouds: simulations on cloud dynamics, dilution and persistence in public environments (DROP)

I projektet undersöktes den luftburna spridningen av patogener med hjälp av datorsimulering. Forskarna inom projektet utvecklade ett datorprogram för 3D-luftflöden med hjälp av flödessimulering. Med hjälp av programmet och grafikkortsberäkning kunde forskarna uppnå en superdators beräkningskraft på en skrivbordsdator. Programmet demonstrerades och validerades med enklare modellproblem. Programmet användes också för att bland annat studera hur fönsterventilation påverkar risken för infektioner. Simuleringar visade att infektionsrisken kan minskas avsevärt genom ventilation. Programmet visade också att ventilationsegenskaperna i olika inomhusutrymmen kan variera avsevärt, även när tilluftsvolymen är konstant. Avancerad flödessimulering kan ge betydande ytterligare data om inomhusluftens kvalitet och dess variation på olika platser i ett rum.

SOLIDARITY Finland: banbrytande forskning om behandlingar som stöder återhämtning hos covid-19-patienter

WHO SOLIDARITY Finland: The multicentre trial on the efficacy of different antiviral drugs in SARS-CoV-2 infected patients (Covid-19)

  • Ansvarig forskare: professor Kari Tikkinen, Helsingfors universitet

SOLIDARITY Finland är en randomiserad, pragmatisk multicenterstudie i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) för att bedöma hur läkemedelsbehandlingar (remdesivir, imatinib och infliximab) påverkar återhämtningen hos covid-19-patienter som vårdas på sjukhus. Den banbrytande studien är den i särklass största randomiserade läkemedelsstudien under pandemin i Finland. Den erbjuder en behandlingsstrategi för covidpatienter på 15 sjukhus och ger också tillförlitlig information som vägledning för framtida behandlingar. Resultaten från SOLIDARITY-studien, som publicerats i ledande medicinska tidskrifter, visade att remdesivir var effektivt i att minska dödligheten och påverkade globala behandlingsrekommendationer. SOLIDARITY Finland är den enda randomiserade sjukhusstudien i världen som undersöker tillfrisknande och långvarig covid-19-sjukdom med en tvåårig långtidsuppföljning. Dess pragmatiska, inkluderande och effektiva infallsvinkel har erkänts, och SOLIDARITY Finland har belönats för sitt betydande samhälleliga genomslag.

Tidigare blogginlägg om coronapandemin och forskningsfinansiering i anslutning till den finns på vår webbplats:

Har du frågor eller synpunkter?