Laura Raaska

Ansvarsfullheten utvecklas och följs upp systematiskt vid Finlands Akademi

26.2.2024

Vid Finlands Akademi innebär ansvarsfullhet att naturens, människans och ekonomins perspektiv beaktas både i Akademins forskningsfinansiering och i Akademins verksamhet som statligt ämbetsverk. Akademins nästa ansvarsrapport fokuserar på åtgärder som vidtagits 2023 och som främjar målen i Agenda 2030, utnyttjar några indikatorer som beskriver framstegen samt berättar också om de åtgärder som vidtagits vid förvaltningsämbetet för att främja hållbar utveckling.

Finlands Akademi tillsatte en arbetsgrupp för ansvarsrapportering och hållbar utveckling den 24 januari 2023. Arbetsgruppens uppgift är att årligen utarbeta en ansvarsrapport och ansvara för uppnåendet och uppföljningen av målen för det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling samt för ansvarskommunikationen. Dessutom följer gruppen aktivt verksamheten i statens ansvarsnätverk och deltar i verksamheten i kommissionen för hållbar utveckling. Tillsättandet av arbetsgruppen är en del av genomförandet av Finlands Akademis tredje samhälleliga åtagande från 2022.

Uppmärksamhet vid ansvarskommunikationens terminologi

En av arbetsgruppens första uppgifter var att utarbeta Akademins andra ansvarsrapport våren 2023 (på finska). Innan rapporten utarbetades diskuterades termerna och hierarkin mellan dem. Som konstateras i Sitras nya utredning (Vastuullisuuden tulevaisuus (på finska)) har offentliga organisationer vanligtvis inte rapporterat om sitt samhällsansvar på samma sätt som företag: Deras uppgifter är ofta lagstadgade, varför man har utgått ifrån att verksamheten är ansvarsfull. Dessutom finns det många tolkningar av ansvarsfullhet, hållbarhet och samhälleligt genomslag, så begreppen kan också kombineras med varandra på olika sätt. Ansvarsfullhet verkar dock i samhällsdebatten vara ett takbegrepp genom vilket andra synvinklar kan struktureras och granskas. Således förnyade också Akademins kommunikation webbsidorna om hållbarhet och förenhetligade den terminologi som används. Vid Akademin anses ansvarsfull vetenskap vara ett överbegrepp som omfattar hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap, forskningsetik samt ansvarsfull utvärdering av forskare.

Valda Agenda 2030-mål

Akademin främjar målen för hållbar utveckling omfattande och långsiktigt. Ansvarsrapporten 2022 (på finska) fokuserade särskilt på åtgärder i anslutning till forskningsfinansiering och Akademins handavtryck. Akademin har valt ut fyra av de sjutton målen i Agenda 2030 (på finska) som särskilda rapporteringsobjekt. Målen är dessutom indelade i flera delmål, av vilka de som är viktigaste ur Akademins synvinkel har skrivits in i samband med varje mål.

Mål 4: Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.

Mål 5: Uppnå jämställdhet och förstärka alla kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

Mål 9: Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 13: Utan dröjsmål agera för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan.

Mätning av den hållbara utvecklingen

Akademins arbetsgrupp för ansvarsrapportering och hållbar utveckling har fört en livlig diskussion om vilka indikatorer som lämpar sig för att beskriva främjandet av målen för hållbar utveckling (handavtryck) och å andra sidan de negativa effekterna av Akademins verksamhet (fotavtryck). Handavtrycket fokuserar på forskningsfinansieringen och fotavtrycket på förvaltningsämbetets verksamhet. Vid Akademin hänvisar handavtrycket särskilt till vår verksamhet som samhällelig serviceproducent, det vill säga den mest synliga direkta och indirekta nytta som vår finansieringsverksamhet gör i samhället. Handavtrycket kan för tillfället mätas med hjälp av nyckeltal som beskriver Akademins finansieringsverksamhet och dess genomslagskraft.

De nyckeltal som gäller mål 4 och 5 omfattar bland annat årsverken som årligen genomförs med Akademins finansiering, antalet öppna publikationer i projekt som finansieras av Akademin samt könsfördelningen när det gäller såväl sökande och finansierade forskare som expertpaneler. Däremot är det svårare att identifiera de indikatorer som beskriver målen 9 och 13. För närvarande utnyttjas det realiserade finansieringsbeloppet som indikator för dessa mål, men i fortsättningen är det också viktigt att fundera på Akademins mål i förhållande till de indikatorer som används.

Akademin följer upp volymen och det vetenskapliga genomslaget av forskningspublikationer som anknyter till målen för hållbar utveckling

Publikationer om forskning som finansieras av Akademin beskriver Akademins handavtryck på ett synligt och varaktigt sätt. Akademin utvecklar som bäst en indikator som kan användas för att granska volymen och det vetenskapliga genomslaget av publikationsverksamheten i anslutning till FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) inom forskning som finansieras i Finland och av Finlands Akademi. Enligt en rapport (på engelska) som publicerades i början av 2024 behandlades SDG-teman i 47 % av alla publikationer som Akademin finansierade under 2018–2021. Dessutom har publikationer med anknytning till SDG-teman stor vetenskaplig genomslagskraft: deras topp 10-index är 1,49 (världsmedelvärde 1,0). Det vanligaste SDG-temat i publikationerna var hälsa och välfärd. Läs mer: Teman som rör hållbar utveckling har en framträdande plats i finländska vetenskapliga publikationer

Vad händer härnäst?

Akademins nästa ansvarsapport kommer att fokusera på åtgärder som vidtagits 2023 och som främjar målen i Agenda 2030, utnyttjar några indikatorer som beskriver framstegen samt berättar också om de åtgärder som vidtagits vid förvaltningsämbetet för att främja hållbar utveckling. Ett av målen i Akademins samhälleliga åtagande är att öka sökandenas medvetenhet om målen för hållbar utveckling. Därför strävar Akademin bland annat efter att samla in information från ansökningarna i Vinterutlysningen 2024 och de projekt som finansierats om forskarnas anteckningar som anknyter till målen i Agenda 2030.

Läs mer om ansvarsfullhet, hållbar utveckling och uppföljning av ansvarsfullhet på vår webbplats:

Har du frågor eller synpunkter?