Teman som rör hållbar utveckling har en framträdande plats i finländska vetenskapliga publikationer

20.2.2024

Finländska vetenskapliga publikationer med anknytning till FN:s mål för hållbar utveckling har större vetenskapligt genomslag än andra vetenskapliga publikationer i genomsnitt. Andelen publikationer som rör målen för hållbar utveckling har också ökat inom publiceringsverksamheten i Finland. Hälsa och välfärd är huvudtemat i de publikationer som rör målen för hållbar utveckling. Detta framgår av Finlands Akademis senaste publikation om vetenskapens tillstånd i Finland.

Finlands Akademi har publicerat en rapport som granskar FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) i finländska vetenskapliga publikationer. I rapporten analyseras också SDG-teman i sådana publikationer som producerats i projekt som finansierats av Finlands Akademi. I rapporten beskrivs antalet publikationer som anknyter till målen för hållbar utveckling, deras vetenskapliga genomslag och deras andel av den totala publiceringsverksamheten inom finländska och akademifinansierade forskningsprojekt.

Resultaten visar att SDG-relaterade publikationer, mätt med topp 10-indexet, har större vetenskapligt genomslag än finländska publikationer i genomsnitt. Topp 10-indexet beskriver den relativa andelen av vetenskapliga publikationer som hör till den mest citerade 10 procenten. Världsgenomsnittet inom varje disciplin är 1. Ett topp 10-index på mer än 1 innebär att mer än 10 procent av publikationerna i det landet tillhör den mest citerade 10 procenten inom området.

Tabell 1. Antal publikationer och SDG-temanas topp 10-index i Finland 2016–2019. Många publikationer faller under flera SDG-teman. Överlappningar har tagits bort från det totala antalet SDG-publikationer.

Baserat på antalet publikationer är hälsa och välfärd det överlägset vanligaste temat i finländska SDG-relaterade publikationer. Mer än 24 000 vetenskapliga publikationer publicerades om detta ämne mellan 2016 och 2019. Det näst största antalet publikationer under samma period gällde klimatrelaterad forskning (nästan 5 000 publikationer) och livet på land (drygt 4 600 publikationer).

FN publicerade 17 mål för hållbar utveckling 2015. De första 16 av dessa granskades i Finlands Akademis rapport.

Ökad andel SDG-relaterade publikationer i Finland

Andelen publikationer relaterade till SDG-målen i finländska publikationer har ökat mellan 2011–2014 och 2018–2021.

Tabell 2. Antal publikationer inom SDG-teman och SDG-temanas andel (%) av totala antalet publikationer i Finland 2011–2014 och 2018–2021.

Sedan den senaste översynen har SDG-publikationer redan stått för nästan hälften av det totala antalet vetenskapliga publikationer i Finland.

Alla ovanstående resultat gäller även för publikationer från projekt som finansierats av Finlands Akademi.

Uppgifterna i rapporten baseras på Clarivate Analytics Web of Science-databaser. Publikationerna i databaserna delas in i teman baserat på deras inbördes citeringar, och vissa av temana har klassificerats som SDG-relaterade teman. Den bibliometriska beräkningen har gjorts av CSC.

The results presented here are derived from InCites Benchmarking and Analysis ® and Web of Science ® prepared by CLARIVATE ANALYTICS ®, Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright CLARIVATE ANALYTICS ® 2023. All rights reserved.

Läs mer:

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141, tietoaineistot(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?