Tiina Petänen (kuvassa vasemmalla) ja Kata-Riina Valosaari

Nu kommer vinterutlysningen – vad är nytt?

30.8.2023

Varje år samlar Finlands Akademi in feedback från våra sökande, bedömare och beslutsfattare. Utifrån responsen kan vi ytterligare förbättra utlysningstexterna, rådgivningen och anvisningarna samt e-tjänsten.

Den kommande ansökningsomgången för med sig ändrade tidtabeller och en förnyad bedömning. Utlysningen av akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och bidrag för kliniska forskare kommer inte att öppna i september, utan i november 2023. Den nya vinterutlysningen innehåller dessutom ett nytt akademiprogram för idrottsvetenskap.

Vinterutlysningen stänger i januari 2024, och finansieringsbesluten kommer att fattas under samma vår.

I fortsättningen kan sökanden själv välja den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan.

Läs mer om nyheterna nedan.

Ny tidtabell

Det blir alltså ingen höstutlysning, utan nu ska man ansöka om finansiering i en vinterutlysning. Detta kommer också att förkorta behandlingstiden, dvs. den tid som går från ansökan till beslut.

Vinterutlysningen öppnar den 15 november 2023 och stänger den 17 januari 2024.

I utlysningen kan man ansöka om akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag. bidrag för kliniska forskare och finansiering inom akademiprogrammet för idrottsvetenskap. Finansieringen av idrottsvetenskap sköttes tidigare av Undervisnings- och kulturministeriet.

Utlysningstexterna publiceras den 26 oktober 2023.

Forskaren väljer själv sin bedömningspanel

I samband med vinterutlysningen 2024 övergår Akademin till ett förfarande där sökanden själv väljer den lämpligaste bedömningspanelen för ansökan. Valet görs bland de paneler som Akademin på förhand meddelat.

Ett utkast till panelstrukturen öppnades för kommentarer från intressenter i våras, och vi samlade också in kommentarer från våra forskningsråd. Utifrån responsen har vi förtydligat panelernas rubriker och beskrivningar.

De 42 panelerna kommer att offentliggöras i september, redan innan utlysningstexterna publiceras, för att ge de sökande så mycket tid som möjligt att välja den lämpligaste panelen.

Läs mer: Vinterutlysningens panelstruktur är färdig – ändringar även i bedömningen

Skriv forskningsplanen på Akademins färdiga mall

I höstutlysningen 2022 lämnades forskningsplanerna åter in som pdf-bilagor till ansökan. Vi hade utarbetat färdiga Word- och Latex-mallar som skrivhjälp. I vinterutlysningen 2024 ska sökanden använda den färdiga mallen för forskningsplanen. Med hjälp av responsen från sökande har vi förbättrat mallarna. I mallarna finns nu bland annat anvisningar om planens innehåll. Inga ändringar har gjorts i forskningsplanens struktur.

Det finns också en färdig mall för meritförteckningen och en mall för beskrivningen av meriter och ökad kompetens i akademiforskaransökningar.

Viktigt för akademiforskarsökande att beskriva meriter och ökande kompetens

I höstutlysningen 2022 lanserade vi en förnyad bidragsform för anställning som akademiforskare. Som en del av ansvarsfull forskarbedömning ska de sökande i sin akademiforskaransökan beskriva hur de avser att öka sin kompetens under finansieringsperioden och hur de kommer att förnya sin forskning efter doktorsavhandlingen.

Efter den första ansökningsomgången efter reformen fick vi feedback på avsnittet Meriter och ökad kompetens såväl från sökande som från bedömningspanelerna och våra forskningsråd. Vi har nu förbättrat anvisningarna om avsnittet med tanke på bedömningen och beslutsfattandet.

Tydligare behörighetsvillkor

Ansökan måste uppfylla behörighetskriterierna för att kunna granskas dvs. behandlas. Om ansökan inte uppfyller villkoren kommer vi att fatta ett beslut att avvisa ansökan så snart som möjligt efter att utlysningen har stängt. Vi ber den sökande att förtydliga och komplettera ansökan om det finns oklarheter vad gäller behörigheten. Om sökanden inte kompletterar ansökan inom utsatt tid eller om ansökan är fortfarande bristfällig till väsentliga delar efter en begäran om komplettering kan vi besluta att inte behandla den.

Ändringar i bedömningsprocessen och forskarutvärderingen

Akademin inför också ändringar i bedömningsprocessen. Ur sökandens synvinkel är de viktigaste förändringarna hur panelen väljs ut, hur ansökan går vidare till panelgranskning och vilken feedback sökanden får.

Vinterutlysningens bedömningsprocess i korthet:

  • Liksom tidigare kommer Akademin begära att minst två enskilda bedömare kommenterar ansökningarna före panelgranskningen. Vissa ansökningar kommer att avvisas i detta steg och de går inte vidare till panelgranskningen.
  • Ansökningarna till panelgranskningen väljs utifrån de övergripande betygen som ges av de enskilda experterna. De ansökningar som får totalbetyget 5 (excellent) eller 6 (outstanding) i minst ett utlåtande går vidare till panelgranskningen.
  • I panelen diskuterar experterna ansökningarna och de sökandes vetenskapliga meriter, och för varje ansökan utarbetar de ett sammanfattande utlåtande om styrkorna och svagheterna. Panelerna rangordnar dessutom de ansökningar som fått högsta betyg.

I och med det nya förfarandet kommer de sökande att få feedback i form av alla utlåtanden och betyg som de enskilda experterna har gett. De sökande som gått vidare till panelgranskningen får också panelsammandraget och det slutliga betyget. Utlåtandena innehåller också namnen på bedömarna.

Bedömningskriterierna och betygsskalan ändras inte. Bedömningsanvisningarna publiceras tillsammans med utlysningstexterna i slutet av oktober. Akademins forskningsråd fattar finansieringsbesluten senast i mitten av juni, samma dag för varje bidragsform. Beslutsdagarna meddelas senare på Akademins webbplats. Liksom tidigare åtföljs varje finansieringsbeslut av forskningsrådets motivering till beslutet.

Webbsidorna om Akademins bedömningsprocess kommer att uppdateras under hösten 2023 i samband med offentliggörandet av vinterutlysningens utlysningstexter.

Kontakta oss per e-post eller via vår helpdesk

I vinterutlysningen 2024 kommer vi att ha forskningsrådsspecifika e-postadresser i slutet av varje utlysningstext. På så vis blir det lättare för de sökande att nå oss, också vid årsskiftet, och få ett snabbt svar.

Akademins helpdesk (www.aka.fi/respons) är fortsättningsvis det primära sättet att kontakta oss, särskilt i tekniska frågor om e-tjänsten.

Rådgivning redan på hösten

Förutom de traditionella Ask & Apply-webbinarierna (www.aka.fi/sv/askapply) kommer vi också att producera korta videor och publicera ett nyhetsbrev om vinterutlysningen. Du kan också följa oss på sociala medier!

Reformen förbättrar öppenheten i bedömningen av ansökningar

Under våren 2023 samlade vi in kommentarer från intressenter om ett utkast till panelstrukturen och -beskrivningarna. Kommentarerna och panelerna diskuterades också med forskningsråden. Kommentarerna utnyttjades för att färdigställa den slutliga panelstrukturen.

Möjligheten att välja en bedömningspanel för ansökan ger sökanden mer inflytande över bedömningen och ökar öppenheten i Akademins bedömningsprocess. Öppenheten förbättras också när den sökande får mer detaljerad feedback på bedömningen.

Mer information

  • aka.fi/vinterutlysningen
  • frågor om vinterutlysningen: vetenskapsråd Tiina Petänen, tfn 0295 335 091
  • frågor om Ask & Apply-webbinarierna: vetenskapsrådgivare Sonja Kuosmanen, tfn 0295 335 025
  • frågor om bedömningen: vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari, tfn 0295 335 128

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?