Laura Taajamaa

Forskning ger mångsidigt genomslag i samhället

6.2.2023

Finlands Akademi har publicerat en rapport som ger en statistisk översikt över forskningens bredare genomslag. I rapporten granskas de slutrapporter om forskningsprojekt som lämnats in till Akademin 2017–2021. Finansieringsbesluten för dessa projekt har i huvudsak fattats 2012–2016. Rapporten visar att akademifinansierad forskning har en stor potential för genomslag i samhället.

Finlands Akademi strukturerar forskningens genomslag i samhället ur fem perspektiv:

 • offentliga tjänster och samhällets funktion
 • världsbild, kultur och mänsklig förståelse
 • ekonomi och näringsliv
 • hälsa och välfärd
 • miljö och naturresurser.

Man har valt perspektiven så att de så bra som möjligt täcker olika uttrycksformer för genomslag. Akademin har inte som mål att styra forskningen mot någon viss form av genomslag och olika former av genomslag värderas inte enligt någon prioritetsordning.

I slutrapporten bedömer projektledaren potentialen för projektets identifierade genomslag och ännu ogenomförda genomslag när projektet avslutas. Man bör beakta att forskningens genomslag ofta kan framträda med en fördröjning. Forskaren bedömer genomslagen och genomslagsmöjligheterna enligt ovan nämnda perspektiv på det sätt hen väljer.

Över hälften (55 %) av projekten med forskarbaserad finansiering nämner något mer omfattande genomslag i samhället eller har identifierat möjligheter till genomslag på längre sikt. Motsvarande siffra för projekt som fått tematisk finansiering är i genomsnitt 66 procent.

När forskningens genomslag i samhället granskades per huvudsakligt forskningsområde rapporterades genomslag och möjligheter till genomslag enligt följande:

Genomslagsperspektiv Huvudsakligt forskningsområde där genomslag relativt sett rapporterats mest
hälsa och välfärd medicin och hälsovetenskaper samt biovetenskaper
världsbild, kultur och mänsklig förståelse samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper
ekonomi och näringsliv naturvetenskaper och teknik
offentliga tjänster och samhällets funktion samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper
miljö och naturresurser miljö-, jordbruks- och skogsvetenskaper

Forskningens genomslag syns längs olika vägar

En förutsättning för genomslaget är att forskningsdata, teknologi eller kompetens förmedlas utanför forskarsamhället. Man kan gestalta förmedlingen av genomslag via olika vägar: sådana är överföringen av forskningsresultat, växelverkan samt kunniga människor.

I statistikrapporten konstateras att i genomsnitt

 • cirka 70 % av forskningsprojektens resultat och material är öppet tillgängliga
 • 5 % av projekten har sökt patent och två procent har beviljats patent (cirka ett år efter att projektet avslutats)
 • för varje tusen euro som Akademin beviljat har 400 euro beviljats i annan finansiering; de viktigaste övriga finansieringskällorna är den egna organisationen, EU-forskningsfinansiering (t.ex. Horisont 2020, inkl. ERC), samt inhemska stiftelser och fonder
 • cirka nio doktorander och nio personer med högre högskoleexamen utbildas per tio projekt
 • i projekten utförs omfattande arbete med intressentgrupper
 • över hälften av forskningsbesöken från Finland till utlandet görs i Europa och en tredjedel till Nordamerika; cirka 43 % av besöken till Finland är från Europa och 40 % från Asien.

Rapporten är en del av Finlands Akademis arbete i anslutning till vetenskapens tillstånd, vars mål är att producera material som stöd för högskolornas och forskningsinstitutens utvecklingsarbete samt att stärka det kunskapsunderlag som vetenskapspolitiska aktörer har tillgång till.

Bekanta dig med rapporten:

Bekanta dig med annat material om vetenskapens tillstånd:

Mer information om rapporten:

 • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?