Suomen Akatemia

Vad berättar publikations- och citeringsanalyserna om den forskning som finansieras av Finlands Akademi?

25.1.2022

Resultaten från analyser visar att konkurrensen om Finlands Akademis forskningsfinansiering är till nytta för den finländska vetenskapens nivå och genomslag. Forskningens kvalitet, som övervägs med hjälp av referentgranskning, främjar också vetenskapens samhälleliga genomslag.

Finlands Akademi delar ut över 400 miljoner euro i forskningsfinansiering per år, och det är konkurrens om finansieringen. Centrala finansieringskriterier är ansökningarnas vetenskapliga kvalitet och den finansierade forskningens genomslagskraft i olika former. Akademin är intresserad av hur den finansierade forskningen påverkar forskningens nivå i Finland och vilka positiva samhälleliga genomslag den finansierade forskningen har på detta sätt.

Under de senaste åren har viktiga metoder för att få information om de genomslag som uppnåtts genom Akademins finansiering varit analyser av publikationer från forskare som finansierats av Akademin och citeringar till publikationerna. Dessa analyser beskriver de vetenskapliga publikationernas inverkan på det vetenskapliga samfundet och den vetenskapliga diskussionen inom olika vetenskapsområden. Akademin har låtit göra en bibliometrisk indikatorberäkning sedan 2016. I indikatorn jämförs det vetenskapliga genomslaget av publikationsverksamheten hos forskare som fått projekt- eller forskarfinansiering från Finlands Akademi med det vetenskapliga genomslaget av hela Finlands publikationsverksamhet.

I jämförelsen används topp 10-indexet, som granskar den relativa andelen vetenskapliga publikationer som hör till den mest nämnda 10-procenten inom ett visst vetenskapsområde under en viss tid. Om indextalet är 1 är publikationerna vetenskapligt lika genomslagskraftiga som i världen i genomsnitt. Om siffran är över 1 är publikationerna vetenskapligt mer genomslagskraftiga än i världen i genomsnitt.

Indikatorns resultat visar att den forskning som akademiprojekten och -forskarna publicerar är klart mer vetenskapligt genomslagskraftig än i världen i genomsnitt. Men ännu viktigare är att den forskning som finansieras av Finlands Akademi (FA) och som publiceras av akademiprojekt och -forskare är vetenskapligt mer genomslagskraftig än den forskning som publicerats i Finland i allmänhet.

Indikatorns beräkningsår Publikationsår som använts vid beräkningen Antal publikationer Top 10-index
2016 2011–2014 FA: 895
Finland: 36 035
FA: 1,51
Finland: 1,09
2017 2011–2014 FA: 827
Finland: 36 035
FA: 1,21
Finland: 1,09
2018 2012–2015 FA: 1 270
Finland: 38 060
FA: 1,31
Finland: 1,12
2019 2013–2016 FA: 1 572
Finland: 39 399
FA: 1,36
Finland: 1,09
2020 2014–2017 FA: 3 518
Finland: 42 886
FA: 1,29
Finland: 1,09
2021 2015–2018 FA: 3 085
Finland: 43 210
FA: 1,19
Finland: 1,07

När man läser tabellen är det bra att beakta att indikatorn 2016–2017 beräknades endast utifrån akademiprojektens publikationer och sedan 2018 utifrån akademiprojektens och -forskarnas publikationer. Dessutom beaktades i indikatorn fram till 2019 de publikationer som akademiprojekten och -forskarna rapporterat till Akademin, och från och med 2020 alla publikationer.

Akademins forskningsfinansiering är till nytta för den finländska vetenskapens nivå och genomslag

Liknande resultat som ovan har erhållits från andra analyser där man utrett det vetenskapliga genomslaget av den forskning som finansieras av Akademin. Till exempel är det vetenskapliga genomslaget av publikationer som har fått vetenskaplig finansiering för spetsforskningsenheter eller forskardoktorer högre än den allmänna nivån i världen och Finland.

Det finns dock vissa reservationer när det gäller bibliometriska analyser. Publikationsdatabaserna som används som material täcker i synnerhet publikationsverksamheten inom samhällsvetenskaper och humanistiska vetenskaper klart sämre än inom andra områden, vilket bör beaktas vid tolkningen av resultaten. För det andra bör man komma ihåg att vetenskapliga publikations- och citeringsanalyser beskriver informationens tillväxt och publikationernas genomslag på det vetenskapliga samfundet – inte forskningens kvalitativa dimensioner. Det är till exempel mycket svårt att förenkla forskningens nyhetsvärde eller metodernas och materialens noggrannhet och tillförlitlighet med en siffra, till exempel topp 10-indexet.

Utöver det vetenskapliga genomslaget har forskningen ett bredare samhälleligt genomslag som har samlats bland annat i rapporten Vetenskapens tillstånd 2016. Vetenskap bygger upp världsbilden och bildningen, producerar välstånd och välfärd, erbjuder en grund för beslutsfattande samt utvecklar yrkesmässig praxis. Genomslagen förmedlas till det omgivande samhället via forskningsresultat, samarbete och växelverkan samt kunniga människor. Sådana omfattande genomslag mäts inte i bibliometriska analyser, men erbjuder ändå ett perspektiv på forskningens genomslag.

I Finlands Akademis verksamhet granskas ett bredare genomslag bland annat vid behandling av forskningsprojektens slutrapporter samt vid uppföljning av genomslag av finansieringen i programform. Det vetenskapliga genomslaget som beskrivs i de bibliometriska analyserna och kvaliteten på forskningen som övervägs med hjälp av referentgranskning skapar dock också en grund för ett bredare samhälleligt genomslag.

*The results presented here are derived from the Web of Science ® prepared by CLARIVATE ANALYTICS ®, Inc. (Formerly the IP & Science business of Thomson Reuters®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright CLARIVATE ANALYTICS ® 2016-2021. All rights reserved. The results are taken with permission from the bibliometric analysis system provided by CSC - IT Center for Science Ltd., Espoo, Finland. 

Har du frågor eller synpunkter?